Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XIX sesję Rady Gminy Dywity

24.06.2020

Debata nad raportem o stanie Gminy Dywity za 2019 rok, wotum zaufania dla wójta, udzielenie absolutorium wójtowi za 2019 rok – to tylko część spraw, jakimi zajmą się radni podczas XIX sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w piątek 26 czerwca o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dywity za 2019 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Dywity.
  a) Głosy radnych
  b) Głosy mieszkańców
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dywity wotum zaufania.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2019 rok
 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2019
 9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2019 rok.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2020 – 2027.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2020 r.
 12. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal, gmina Dywity.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity, gmina Dywity.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka, gmina Dywity.
 17. Sprawy różne, Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Zamknięcie obrad.

Galeria: