Szukaj

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 2016 r.,  Dz.U.  poz. 778 z późn. zm.) jest aktem prawa miejscowego.  Przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania
i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).

Na obszarze gminy Dywity w chwili obecnej obowiązuje 60 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie powierzchnię ok. 3 017 ha.

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (KLIKNIJ, ŻEBY WEJŚĆ!)

W przypadku zainteresowania gruntem inwestycyjnym prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dywity. Postaramy się pomóc ( → zakładka Kontakt).