Szukaj

Odpady komunalne

Od 1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina poprzez firmę wyłonioną w przetargu odbiera odpady wytworzone przez mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę do budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest wypełnić deklarację o wybranym przez domostwo sposobie gromadzenia odpadów i złołożyć ją w Urzędzie Gminy Dywity lub u sołtysa.

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dywity (rejestr regulowany)
 2. Sposób segregacji odpadów

Druki deklaracji są dostępne do pobrania na dole strony.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.03.2021 r.

Rada Gminy Dywity w dniu 25 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/225/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej, która obowiązuje od 1 marca 2021r. W związku z powyższym od 1. marca 2021 r. obowiązują następujące stawki:

 1. 28,00 zł za miesiąc za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje od 1 do 4 osób włącznie /20,00 zł za miesiąc za piątą oraz każdą kolejną zgłoszoną osobę.

 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji określi podwyższoną opłatę w wysokości trzykrotnej wartości stawki, o której wyżej mowa w wysokości:

- 84,00 zł za miesiąc za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje od 1 do 4 osób włącznie

- 60,00 zł za miesiąc za piątą oraz każdą kolejną zgłoszoną osobę

 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość miesięcznego zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie za każdą zgłoszona osobę.

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów od właścicieli nieruchomości nie będą odbierane odpady z pojemnika BIO, ale będzie można korzystać z PSZOK.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu na numer rachunku bankowego: 81 1030 1508 0000 0008 2362 9006

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana). Jednocześnie należy wskazać, iż osoby które wcześniej zadeklarowały posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych zostały uwzględnione przy wyliczeniu miesięcznego zwolnienia z tytułu posiadania i kompostowania odpadów biodegradowalnych. W sytuacji, gdy zmienił się stan faktyczny posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, należy zgłosić zaistniałą okoliczność.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać:

 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Bank Handlowy SA o/Olsztyn nr 81 1030 1508 0000 0008 2362 9006

Uwaga!
Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  opłata za gospodarowanie odpadami, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do 15 każdego miesiąca!

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności pobierane są odsetki za zwłokę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dywity, na których zamieszkują mieszkańcy.   

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Podstawa prawna:

 1. UCHWAŁA NR XXIV/225/21 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej
 2. UCHWAŁA NR XXIV/226/21 RADY GMINY DYWITY z dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Podstawa prawna:

Pliki do pobrania: