Szukaj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Dywity zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Dywity .

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Elementy nawigacyjne polegają na właściwościach zmysłowych,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gordon, informaq6s9d02tyk@ugdywity.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 5247661. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmina Dywity/Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – Bryła A

 1. Do segmentu A prowadzą 2 wejścia dla klientów: od ul. Olsztyńskiej oraz od ul. Spółdzielczej. Do głównego wejścia – od ulicy Olsztyńskiej prowadzą schody. Przed drugim wejściem jest jeden stopień. Nie ma dostępnych podjazdów dla wózków. W segmencie A znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Prowadzą do niego schody, pomieszczenie to nie jest dostępne w myśl zasad projektowania uniwersalnego.
 2. Brak windy. Schody i korytarze częściowo spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obok jest drugi parking i posiada miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (nie jest to parking Urzędu Gminy).
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty Wójta Gminy Dywity wraz z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwianą sprawę, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Gmina Dywity/Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – Bryła B

 1. Wejście do segmentu B od ulicy Spółdzielczej jest bez stopni, jednak zaraz po wejściu do budynku należ pokonać siedem schodów. Brak podjazdu dla wózków.
 2. Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obok jest drugi parking i posiada miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (nie jest to parking Urzędu Gminy).
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty Wójta Gminy Dywity wraz z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwianą sprawę, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Gmina Dywity/Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity – Bryła C

 1. Do segmentu C można dostać się korzystając z wejścia, przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Wejściem tym klient może dostać się do kasy Urzędu, obok kasy znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest odpowiednio oznakowana. W tej części budynku znajduje się również sala konferencyjna dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (od strony kasy), która pełni również funkcję Sali ślubów. Sala ta ma dodatkowe wejście – bezpośrednio z parkingu Urzędu Gminy. Do wejścia prowadzą cztery schody bez dostępnych podjazdów. W sali konferencyjnej w razie potrzeby może być wydzielona strefa dla osób poruszających się na wózku..
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Obok jest drugi parking i posiada miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (nie jest to parking Urzędu Gminy).
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty Wójta Gminy Dywity wraz z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za załatwianą sprawę, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.


Tu migamy!


Link do bezpłatnego tłumacza migowego online:
https://us02web.zoom.us/wc/join/7299890070