Szukaj

Wsparcie dla przedsiębiorców i inwestorów

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwała Nr XLVI/338/14 Rady Gminy Dywity z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Dywity.

O zwolnienie od podatku od nieruchomości może ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Zwolnienie dotyczy nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przez nowo wybudowane budynki lub ich części rozumie się budynki, których budowa została zakończona, lub których użytkowanie rozpoczęto po dniu wejścia w życie uchwały Rady Gminy.
Obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku przed jego ostatecznym wykończeniem. Zwolnienie jest udzielane od pierwszego dnia miesiąca, w którym przedsiębiorca spełni warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia.
Treść opublikowanej uchwały do pobrania! (kliknij, żeby zobaczyć!)


Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017r.

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł
- od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2%
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatkowych do pobrania (kliknij, żeby zobaczyć!)