Szukaj

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Gmina Dywity ponownie przystąpiła do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu w roku 2024 Gmina Dywity otrzymała:
– wartość dofinansowania: 244 204,32 zł
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu różnego rodzaju aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach  - Tuławki 10A -

Gmina Dywity w 2022 roku otrzymała dofinansowanie z Funduszu Pracy w wysokości  63.592,05 zł. Środki trafiły do siedmiu pracodawców, którzy kształcili młodocianych pracowników zamieszkałych w gminie Dywity w takich zawodach jak m.in.: kelner, fryzjer, tapicer, sprzedawca, mechanik czy ślusarz. W grudniu czekamy na dodatkowe środki dla pracodawcy przygotowującego młodocianego pracownika do zawodu kucharza.

 

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022”

DOFINANSOWANIE:

78.336,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

78.336,00 zł

CEL PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

GRUPA DOCELOWA:

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

EFEKTY PROGRAMU:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych, związanych ze sprawowaniem opieki, poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

STAN REALIZACJI ZADANIA:

Program będzie realizowany przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert. Konkurs został ogłoszony w dniu 20 maja 2022 roku. Termin składania ofert upływa 10 czerwca 2022 roku.
 

 

Zadania budżetu państwa

 

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021”

DOFINANSOWANIE

39 168,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

39 168,00 zł

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

REALIZOWANE ZADANIA

Program realizowany jest w trzech formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

GRUPA DOCELOWA

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

EFEKTY PROGRAMU:

 1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
 2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
 3. podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ PRACY

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku

DOFINANSOWANIE:

20.308,00 zł

OPIS ZADANIA:

Dnia 26 marca 2021 roku pomiędzy Wójtem Gminy Dywity a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zawarte zostało porozumienie określające wysokość i tryb przekazywania środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2021.

Na mocy porozumienia Wojewoda Warmińsko-Mazurski zobowiązał się do przekazania Gminie Dywity środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie Gminy Dywity, w łącznej wysokości 20.308,00 zł.

Środki te przekazywane są w transzach, na podstawie wniosku Gminy, z zachowaniem procedury określonej w porozumieniu.