Szukaj

Podatki i opłaty lokalne

 

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na 2024 rok
grunty gospodarstw rolnych (obszar gruntów powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego)  - 185,125 zł

grunty pozostałe – 370,25 zł     

Podatek rolny można wpłacać:

 • na indywidualny numer rachunku bankowego (nadrukowany na decyzji ustalającej wymiar podatku),
 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na w banku.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek rolny, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane podatnika.

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Podstawa opodatkowania:
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Dywity znajduje się w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy
 • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (według obniżonej ceny za 1 q na zasadach jak wyżej).

 

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

 

Sady

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,8

1,6

1,8

II

1,65

1,35

1,65

IIIa

1,5

-----

1,5

III

-----

1,15

1,5

IIIb

1,25

-----

1,25

IVa

1

-----

1

IV

-----

0,7

1

IVb

0,75

-----

0,75

V

0,3

0,20

0,3

VI

0,15

0,15

0,15

 

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

 • 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1,0 ha przeliczeniowy;
 • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi  innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne 
są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.  

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Uwaga! Formularze i deklaracje podatkowe do druku i wypełniania znajdują sią pod linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 333.);

Uchwała Nr LIV/498/23 Rady Gminy Dywity z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024 (tekst jednolity: Dz. U. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2023r., poz. 5471.)

 

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych na 2024 rok

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Stawka ( w złotych)

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

553,00 zł

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

658,00 zł

Powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton

940,00 zł

 

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2

12

15

407,00 zł

571,00 zł

2

15

 

571,00 zł

1.291,00 zł

3

12

20

523,00 zł

679,00 zł

3

20

 

1.036,00 zł

1.610,00 zł

4 i więcej

12

25

679,00 zł

793,00 zł

4 i więcej

25

29

1.688,00 zł

2.504,00 zł

4 i więcej

29

 

1.706,00 zł

2.530,00 zł

 

 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  929,00 zł,

 

 1. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

 

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa  (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2

12

25

574,00 zł

940,00 zł

2

25

31

1.442,00 zł

1.931,00 zł

2

31

 

1.457,00 zł

1.999,00 zł

3 i więcej

12

40

1.285,00 zł

1.785,00 zł

3 i więcej

40

 

1.777,00 zł

2.628,00 zł

 

 

 

 1. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów

Stawka podatku

od 7 ton i poniżej 12 ton

626,00 zł

 

 1. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

12

25

261,00 zł

397,00 zł

1

25

 

365,00 zł

595,00 zł

2

12

33

869,00 zł

1.319,00 zł

2

33

 

1.173,00 zł

1.736,00 zł

3 i więcej

12

38

698,00 zł

972,00 zł

3 i więcej

38

 

972,00 zł

1.321,00 zł

 

 

 1. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku

mniejszej niż 22 miejsca

731,00 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

1.462,00 zł

 

Podatek od środków transportowych można wpłacać:

do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Bank Handlowy SA o/Olsztyn 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek od środków transportowych,
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,
 • wpisać dane podatnika.

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik:
Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiot opodatkowania:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

Uwaga!!
Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 • autobusy

Obowiązek podatkowy:

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na formularzach według ustalonego wzoru:

Pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ do pobrania są:
deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1A

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Terminy płatności:
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
 • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września danego roku – II rata;
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.

 

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr XLI/393/22 Rady Gminy Dywity z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok (ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 listopada 2022r. poz. 4808),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości można wpłacać:

 • na indywidualny numer rachunku bankowego (nadrukowany na decyzji ustalającej wymiar podatku),
 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub w banku.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek od nieruchomości, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane podatnika.

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności pobierane są odsetki za zwłokę.

Podatnik:
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem  - obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie skutkujące zmianą wysokości opodatkowania w tym roku organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). 
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca. 

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Uwaga! Formularze i deklaracje podatkowe do druku i wypełniania znajdują się pod linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR LIV/497/23 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2023r., poz. 5470.)


Podatek leśny

Lasy - stawka za hektar powierzchni lasu (na 2024 rok) – 72,0346 zł

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - stawka za hektar powierzchni lasu (na 2024 rok) – 36,0173 zł

Podatek leśny można wpłacać:

 • na indywidualny numer rachunku bankowego (nadrukowany na decyzji ustalającej wymiar podatku),
 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub w banku.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek leśny, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane podatnika.

Podatnik:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach.  Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne 
są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.  

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Uwaga! Formularze i deklaracje podatkowe do druku i wypełniania znajdują się pod linkiem:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M. P. z 2023r., poz. 1130.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 888, ze zm.).

 

Opłata za gospodarowanie odpadami
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych obejmującego następujące frakcje: papier, plastik, szkło, bioodpady, odpady zmieszane.
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Dywity zawiadamia, że Rada Gminy Dywity w dniu 15 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/153/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W związku z powyższym od 1. marca 2021r. obowiązuje stawka:
28,00 zł za miesiąc za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje od 1 do 4 osób włącznie /
20,00 zł za miesiąc za piątą oraz każdą kolejną zgłoszoną osobę.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji określi podwyższoną opłatę w wysokości trzykrotności stawki, o której wyżej mowa.
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość miesięcznego zwolnienia wynosi 4,00 zł miesięcznie za każdą zgłoszona osobę.
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.
Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego dla opłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym prosimy
o dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poniższy rachunek bankowy:
Bank Handlowy SA o/Olsztyn
81 1030 1508 0000 0008 2362 9006

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana) w Urzędzie Gminy Dywity w pokoju nr 17. Jednocześnie należy wskazać, iż osoby które wcześniej  zadeklarowały posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych zostały uwzględnione przy wyliczeniu miesięcznego zwolnienia z tytułu posiadania i kompostowania odpadów biodegradowalnych.  W sytuacji, gdy zmienił się stan faktyczny posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, należy zgłosić zaistniałą okoliczność.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać:
•    do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Bank Handlowy SA o/Olsztyn  81 1030 1508 0000 0008 2362 9006
Uwaga!
Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:
•    zaznaczyć tytuł płatności -  opłata za gospodarowanie odpadami,
•    oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,
•    wpisać dane właściciela nieruchomości zamieszkałej.
Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do 15 każdego miesiąca!

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności pobierane są odsetki za zwłokę.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dywity, na których zamieszkują mieszkańcy.   
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Podstawa prawna:
1.    UCHWAŁA NR XV/153/20 RADY GMINY DYWITY z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
2.    UCHWAŁA NR XV/154/20 RADY GMINY DYWITY z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3.    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Pliki do pobrania:
•    Plik do pobrania .pdf – aktualna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozmiar: 279.2 KB)

Opłata od posiadania psów
Wysokość opłaty od posiadania psów

Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40 zł od jednego psa.

Opłatę od posiadania psów można wpłacać:
•    do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Bank Handlowy SA o/Olsztyn 38 1030 1508 0000 0008 2362 9004

Uwaga!
Uiszczając opłatę za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:
•    zaznaczyć tytuł płatności -  opłata od posiadania psów,  
•    oznaczyć okres (rok), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,  
•    wpisać dane podatnika.

Podatnik
Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej   i  społecznej   oraz   zatrudnianiu   osób   niepełnosprawnych  -  z  tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej   i   społecznej  oraz   zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych   -  z  tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Na mocy uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów zwalnia się od opłaty posiadanie 3 psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych.

Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 15 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniajace ten obowiązek.


Podstawa prawna:
1. Uchwała Nr XXII/179/08 RADY GMINY DYWITY z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009r., Nr 3, poz. 79)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 70, ze zm.).