Szukaj

Strategia Gminy

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że od 18 stycznia 2022r. do 22 lutego 2022r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
    1. pisemnej – poprzez przekazanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji,
    2. pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej, poprzez składanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 za pomocą formularza wzoru opublikowanego wraz z projektem Strategii  w terminie od 18 stycznia do 22 lutego 2022 r.
Przekazanie uwag powinno nastąpić:
    • w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, w Biurze Obsługi Interesanta, Segment A, piętro I,
    • pocztą tradycyjną, na adres Urzędu Gminy Dywity,
    • pocztą elektroniczną, na adres e-mail: ugpy@ugdywity.pl.
    3. ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. o godzinie 15.30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach, przy ul. Olsztyńskiej 28.


Załączniki:
    1. Zarządzenie Wójta Gminy Dywity w sprawie przeprowadzenia konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030
    2. Ogłoszenie Wójta Gminy Dywity w sprawie przeprowadzenia konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030
    3. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dywity 2021-2030 (werscja doc)
    4. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Dywity 2021-2030 (wersja pdf)
    5. Formularz konsultacji (wersja doc)
    6. Formularz konsultacji (wersja pdf)
    7. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (wersja pdf)
    8. Film ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło sie 18.02.2022
    9. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii

Ogłoszenie Wójta Gminy Dywity o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – ku dobrej przyszłości.

Dywity, dnia 31.03.2022 r.
Wójt Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DYWITY O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY DYWITY NA LATA 2021-2030 – KU DOBREJ PRZYSZŁOŚCI.
 
Na podstawie art. 39,  w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-2030 – Ku dobrej przyszłości”.
Prognoza oddziaływania na środowisko „Strategii rozwoju Gminy Dywity na lata 2021-20230 – Ku dobrej przyszłości” dostępna jest do wglądu wraz z formularzem zgłaszania uwag do dokumentu oraz niezbędną dokumentacją:

   - na stronie internetowej Gminy Dywity: https://gminadywity.pl w dziale: DLA MIESZKAŃCA, w zakładce: Strategia gminy,
   - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dywity: https://www.bip.ugdywity.pl, w zakładce: Strategia Rozwoju Gminy Dywity oraz
   - w Urzędzie Gminy Dywity, w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Segment A, pok. nr 1.

Zaineresowani mogą składać uwagi/wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni tj. od 04 kwietnia do 25 kwietnia 2022 roku. Uwagi i wnioski mogą być zgłaszane w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity w godzinach pracy urzędu. Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres: u4m.g@ugdywity.pl . Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. wskazanego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dywity.
 
Wójt Gminy
(-) Daniel Zadworny

Pliki do pobrania:
1. Formularz zgłaszania uwag (doc.)
2. Formularz zgłaszania uwag (pdf)
3. Prognoza SOOŚ - Dywity
4. RDOS_uzgodnienie_zakresu_i_stopnia_szczegolowosci_prognozy_WOOS.411.173.2021.MP.pdf
5. W_MPWIS_opinia__odstapienie_od_koniecznosci_przeprowadzenia_SOOS_ZNS.9022.3.95.2021.SG.pdf
6. Wojt_Gminy_Dywity_prosba_o_odstapienie_od_obowiazku_przeprowadzenia_SOOS_GP.061.1.2020.AS.pdf
7. Wojt_Gminy_Dywity_prosba_o_odstapienie_od_obowiazku_przeprowadzenia_SOOS_GP.061.1.2020.AS.pdf