Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na Dywicki Jarmark Świąteczny!

02.12.2021

Gmina Dywity i Gok Dywity zapraszają serdecznie wszystkich na Dywicki Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w sobotę 18 grudnia w dywickiej Stodole i w sali konferencyjnej UG Dywity. Pyszny Jarmark Produktów Żywnościowych (z miodami, wędlinami, rybami, chlebem, miodem, jajami, nabiałem, serami i innymi przysmakami) odbędzie się na targowisku wiejskim w Stodole w godz. od 8:00 do 12:30. Dodatkowo pod Stodołą będzie można kupić choinki, a wśród klientów rozlosujemy też kilka darmowych drzewek. Z kolei cudne ozdoby i dzieła rękodzielników będą dostępne na Kiermaszu Rękodzieła w godz. od 8:00 do 13:00 w sali konferencyjnej UG Dywity (chętni rękodzielnicy mogą się jeszcze zgłaszać do Gok Dywity!).  Będzie też Mikołaj z cukierkami od Sołectwa Dywity. Dodatkowo ze stoiskiem informacyjnym wystawi się Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach, na którym będzie można wesprzeć naszych braci mniejszych, czy dowiedzieć się więcej o adopcji psiaków.

Mieszkańcu, Przedsiębiorco - wypełnij ankietę do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!

01.12.2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dywity!
Gmina Dywity przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ!
Dokument opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w projekcie PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli Gminie i jej Mieszkańcom uzyskać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Dywity w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Gminy Dywity w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej” https://bip.ugdywity.pl/255/Plan_gospodarki_niskoemisyjnej/

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl, telefon 884315935; email marchlewska@pgksa.pl

Wypełnioną ankietę należy złożyć u sołtysa, w Urzędzie Gminy Dywity lub przesłać drogą elektroniczną na adres: marchlewska@pgksa.pl w terminie do 31 grudnia 2021 roku 

Dotyczy uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu „Granty PPGR”!

29.11.2021

WAŻNA AKTUALIZACJA! UWAGA!
Osoby, które nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków, proszone są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 2 GRUDNIA 2021r. danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika PPGR (w przypadku kobiet również nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika PPGR, data urodzenia pracownika PPGR, dokładna nazwa PPGR oraz lata pracy w PPGR, zgodnie z załącznikiem do niniejszego komunikatu (jest on do pobrania w rozwinięciu informacji). Na tej podstawie Gmina Dywity wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia. Wypełnioną tabelę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity (pok. 32) do dnia 2 grudnia 2021r. (czwartek) do godz. 15:00.

Kampania "Biała Wstążka" - bezpłatne wsparcie psychologa i terapeuty uzależnień!

26.11.2021

✅ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach informuje, że w porozumieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Ośrodkiem Kultury W Dywitach włącza się w kampanię BIAŁA WSTĄŻKA!
✅ Dlatego w sobotę 4 grudnia w siedzibie Gok Dywity przy ul. Olsztyńskiej 28 w godzinach 11:00-14:00 będzie możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego.
✅ Wszystkie osoby doznające przemocy domowej, świadków przemocy, rodziców mających trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz wszystkie inne osoby, które z uwagi na sytuacje kryzysowe wymagają wsparcia i pomocy – zapraszamy na dyżur terapeuty ds. uzależnień i psychologa.

 

‼️ UWAGA‼️ WAŻNY KOMUNIKAT ‼️ Granty PPGR – uzupełnienie dokumentów!!!

25.11.2021

 
✅ W związku z koniecznością weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń w ramach prowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” informujemy, że Gmina została zobligowana do uzupełnienia dokumentacji i dokonania weryfikacji poprawności danych zamieszczonych w złożonych przez Państwa oświadczeniach pod względem potwierdzenia faktu zatrudnienia w PPGR, potwierdzenia zamieszkania na terenie gminy PPGR oraz potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej z osobą zatrudnioną w PPGR.
✅ Mając na względzie przekazane gminie wytyczne zwracamy się z prośbą dostarczenie niezbędnych dokumentów:
- poświadczających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych ucznia (zaświadczeń, świadectw pracy lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych),
- potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny (dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych ucznia) gminy, w której istniał PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.),
- potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego, kopie orzeczeń sądowych w tym zakresie).
✅ W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie na kopii klauzuli „Za zgodność z oryginałem”, czytelnego podpisu (imię i nazwisko), nazwy miejscowości potwierdzania dokumentu i daty.

✅ W/w dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11 – 001 Dywity, Segment C, I piętro, pok. 31 lub 32 do dnia 9 grudnia 2021r., do godz. 15:00.