Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Raport o stanie Gminy za 2018 rok - zapoznaj się, weź udział w debacie!

14.06.2019

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Wójt Gminy Dywity przedstawia Radzie Gminy Dywity Raport o stanie Gminy Dywity za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dywity za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Dywity przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Dywity. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dywity za rok 2018 odbędzie się 26 czerwca 2019 r., w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2019 r. (wtorek), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, Segment A, Piętro I.
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity, w Biurze Obsługi Interesanta, Segment A, w Biurze Rady Gminy Dywity, Segment C (pok.36) oraz w rozwinięciu informacji, gdzie znajduje się równiez sam "Raport o stanie Gminy za 2018 rok".

Galeria:

Pliki do pobrania: