Szukaj

Zapraszamy na XXXIV sesję Rady Gminy Dywity

22 lutego 2022 r.

ludzie obrady

Zawiadamia się, że w dniu 24-02-2022 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Dywity.
Porządek obrad:
1.    Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Dywity.
3.    Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4.    Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
5.    Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022r.
6.    Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity.
7.    Uchwała w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF.
8.    Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dywity, a Gminą Barczewo, dotyczącego powierzenia Gminie Barczewo wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
9.    Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
10.    Uchwała w sprawie współdziałania z Gminą Gietrzwałd, Gminą Olsztyn, Gminą Barczewo, Jonkowo, Gminą Purda i Gminą Stawiguda w realizacji zadania publicznego w zakresie transportu publicznego.
11.    Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dywity na lata 2022 -2024.
12.    Uchwała sprawie rozstrzygnięcia uwagi złożonej do wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity.
13.    Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity.
14.    Przyjęcie sprawozdań za 2021 r. Rady Gminy Dywity i Komisji Rady Gminy Dywity.
15.    Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16.    Zamknięcie obrad.

Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm