Szukaj

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Gminy Dywity

24 lutego 2023 r.

obrady

Informujemy, że we wtorek 28 lutego o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online, które będą dostępne pod: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
7. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dywity.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ługwałd na lata 2023-2030.
12. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dywity a Gminą Kanepi w Estonii.
13. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dywity a Gminą Bad Laer w Niemczech.
14. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad.