Szukaj

Zapraszamy na XLV sesję Rady Gminy Dywity

10 stycznia 2023 r.

Informujemy, że w czwartek 12 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)
do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Dywitach.
9. Uchwała w sprawie – ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dywity w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
11. Przyjęcie planów pracy na 2023 r.
12. Przyjęcie sprawozdań za 2022 r. Rady Gminy Dywity i Komisji Rady Gminy Dywity.
13. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zamknięcie obrad.