Szukaj

Zapraszamy na XLIII sesję Rady Gminy Dywity

23 listopada 2022 r.

obrady

Informujemy, że w czwartek 24 listopada o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Dywity. Obrady online będzie można obejrzeć pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Dywity oraz XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2022– 2029.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2022 r.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
7. Zmieniająca uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/331/22 Rady Gminy Dywity z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Dywity na lata 2022-2024 pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Dywity”.
9. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kieźlinach przy ul. Staffa.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kieźlinach pomiędzy ul. R. Domagały a ul. Cz. Niemena.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
13. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2021rok.
14. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad.