Szukaj

Zapraszamy na LVIII sesję Rady Gminy Dywity

15 stycznia 2024 r.

Informujemy, że w czwartek 18 stycznia 2024 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LVIII Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2024– 2033.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2024r.
6. Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dywity.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dywity do realizacji programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.
8. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dywity na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
9. Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
10. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i za pytania radnych.
11. Zamknięcie obrad.