Szukaj

Zapraszamy na LVIII sesję Rady Gminy Dywity

19 grudnia 2023 r.

Informujemy że w czwartek 21 grudnia o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LVII Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2024– 2033.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dywity na 2024r.
6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
8. Uchwała w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2023.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
10. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
11. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIII/492/23 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dywity z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku nieruchomym w Brąswałdzie, gmina Dywity.
12. Uchwała w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dywity.
13.Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach.
14. Uchwała w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Dywitach.
15. Przyjęcie planów pracy na 2024 r.
16. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i za pytania radnych.
17. Zamknięcie obrad.