Szukaj

Zapraszamy na LVI sesję rady Gminy Dywity

27 listopada 2023 r.

Informujemy, że w dniu 30-11-2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIV i LV Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania.
7. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania mieszkańców Gminy Dywity „Pomoc Gminy Dywity w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
8. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub posiłku dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
10. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Dywit”.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity.
13. Uchwała w sprawie stanowiska Rady Gminy Dywity poparcia wariantu O1 w zachodnim korytarzu obwodnicy Olsztyna i Dywit.
14. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kudypy o uznaniu za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dywity.
15. Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
17. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2022rok.
18. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad.