Szukaj

Zapraszamy na LIV sesję Rady Gminy Dywity

26 października 2023 r.

Informujemy, że w poniedziałek 30 października 2023 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
7. Uchwała w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
9. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
10. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity – Osiedle Sterowców.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Dywity – Osiedle Sterowców.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/360/18 Rady Gminy Dywity z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Dywity maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu Olsztyńskiego.
14. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn poprzez wyłączenie części terenów nieskanalizowanych przynależnych do Gmin Barczewo i Dywity oraz włączenia terenów skanalizowanych przynależnych do Gminy Purda.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
16. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
17. Zamknięcie obrad.