Szukaj

Zapraszamy na LII sesję Rady Gminy Dywity

30 sierpnia 2023 r.

Informujemy, że w dniu 31-08-2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Dywity.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z L i LI Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
6. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dywity.
7. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
9. Uchwała w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę nr IX/76/19 Rady Gminy Dywity z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity od dnia 1 września 2019 roku
11. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIX/374/22 Rady Gminy Dywity z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dywity.
12. Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
13. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/182/16 Rady Gminy Dywity z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy drodze krajowej nr 51 w obrębie geodezyjnym Ługwałd, gmina Dywity.
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dywity pomiędzy ulicami: Barczewskiego, Olsztyńską i Ługwałdzką.
15. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie geodezyjnym Gady, gmina Dywity.
16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brąswałd.
17. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad.
Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm