Szukaj

Zapraszamy na L sesję Rady Gminy Dywity

30 czerwca 2023 r.

Informujemy, że w piątek 30 czerwca 2023 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się L Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisj.../277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1.  Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2.  Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Gminy Dywity.
3.  Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4.  Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dywity za 2022 rok.
5.  Debata nad raportem o stanie Gminy Dywity
a) Głos radnych
b) Głos mieszkańców
6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dywity wotum zaufania.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2022 rok.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2022.
9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2022 rok.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity na lata 2023– 2031.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2023r.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Dywity na lata 2023-2027’’.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Warmińską.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Kieźlinach przy ul. Staffa.
15. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki,
w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg.
16. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Myki, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Wadąg.
17. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników kadencji 2024-2027.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dywity przez inną niż Gmina Dywity osobę prawną w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
19. Uchwała w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie Gminy Dywity.
20. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
21. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
22. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/18/03 Rady Gminy Dywity z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
23. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr X/60/15 Rady Gminy Dywity z dnia 30.06.2015r, w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Dywity niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz w sprawie ustalenia stawek opłat za umieszczenie i zajęcie pasa drogowego w zakresie infrastruktury „ostatniej mili”.
23. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Zamknięcie obrad.