Szukaj

Zapraszamy na III sesję Rady Gminy Dywity

19 czerwca 2024 r.

Informujemy, że w dniu 20-06-2024 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach, odbędzie się III Sesja Rady Gminy Dywity. Zachęcamy mieszkańców do oglądania obrad online pod linkiem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dywity za 2023 rok.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Dywity
- Głos radnych
- Głos mieszkańców
6. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dywity wotum zaufania.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego   Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2023 rok.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2023.
9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2023 rok.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2024– 2033.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2024r.
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
13. Uchwała w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
14. Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego oraz powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
15. Uchwała w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów, wynagradzania za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do zintegrowanego planu inwestycyjnego terenów usługowych położonych w Spręcowie, gmina Dywity.
17. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i zapytania radnych.
18. Zamknięcie obrad.