Szukaj

Zapraszamy na II sesję Rady Gminy Dywity

24 maja 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w piątek 24 maja o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity odbędzie się II sesja Rady Gminy Dywity. Zapraszamy do oglądania transmisji online pod: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2024– 2033.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Dywity na 2024r.
6. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gmina Dywity.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, gmina Dywity.
8. Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Kudypy o uznaniu za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dywity.
9. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach.
10. Uchwała w sprawie udzielenia przez Gminę Dywity pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym po pandemii COVID-19 – Etap I”
10. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dywity.
11. Sprawy różne, Interpelacje, Wnioski i za pytania radnych.
12. Zamknięcie obrad