Szukaj

Wnioski o pomoc finansową dla rolników do 15 listopada

27 października 2022 r.

pieniądze

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że 15 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 poz. 187 z późn.zm.1) w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych wystąpieniem w 2022 r. suszy lub gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Wnioski o udzielenie pomocy, producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2022 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc, w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód, a w przypadku suszy uwierzytelniony przez członka rodziny wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową.
Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosku dostępne są na stronie internetowej ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dlarodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2).

Stawka pomocy jest zróżnicowana i wynosi:
1. 10 000 zł w przypadku gdy szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r.:
a) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huragan, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.
2. 5 000 zł w przypadku gdy szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 r.:
a) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huragan, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
b) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pomocą publicznej aplikacji wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie
rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o pilne sporządzenie i przekazanie protokołów oszacowania szkód spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2022 r. producentom rolnym oraz powiadomienie wszystkich
poszkodowanych rolników o możliwości skorzystania z pomocy finansowej.

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
Izabela Sielicka - Werner
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości