Szukaj

Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity

12 maja 2022 r.

logotypy

Projekt pn.: „Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity”
Program Operacyjny:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III:    

Cyfrowy region

Działanie:  Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych


Wartość Projektu: 2 663 530,32 zł

Dofinansowanie: 2 022 985,41 zł
Data podpisania umowy: 2018 r.
 
W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną 2 różne, uzupełniające się cele rozwiązujące wszystkie problemy interesariuszy projektu.

Cel projektu 1: Rozwój usług publicznych przez Gminę Dywity po roku 2019 poprzez wprowadzenie 11 szt. publicznych e-usług o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja.

Cel projektu 2: Uruchomienie elektronicznego biura obsługi klientów wykorzystującego API na potrzeby gospodarki wodociągowej Gminy Dywity, z których po roku 2020 skorzysta przynajmniej 862 użytkowników rocznie, w tym minimum 812 gospodarstw domowych i 50 przedsiębiorstw.

Projekt poprzez wdrażanie e-usług dla obywateli i kontrahentów Gminy Dywity przyczyni się do realizacji celów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WiM Cel tematyczny 2 - Zwiększenie dostępności, stopnia  wykorzystania  i  jakości  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  (TIK)  oraz  celu  szczegółowego:  Zwiększenie  podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego.