Szukaj

Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna

15 lutego 2023 r.

Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki współpracy siedmiu gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna, to jest gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztyn, Purda i Stawiguda, pozyskano 2,6 mln złotych na sfinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna”.

W ramach projektu zrealizowane zostaną 2 różne, uzupełniające się cele rozwiązujące wszystkie problemy interesariuszy projektu.
Cel projektu 1: Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa, zrównoważonej mobilności mieszkańców gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2023 poprzez realizację 7 zadań inwestycyjnych.
Cel projektu 2: Poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez realizację 7 zadań inwestycyjnych na terenie gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna po roku 2023.
Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
1. Budowa parkingów park&ride w m. Nikielkowo gm. Barczewo (bezpośrednio przy nowo tworzonym przystanku kolejowym), w m. Barczewo oraz w m. Ruś w gm. Stawiguda.
2. Budowę ścieżki pieszo-rowerowej w m. Sząbruk gm. Gietrzwałd w strefie zabudowanej o długość 950 m.
3. Zakup i montaż 12 szt. wiat przystankowych, 4 wiat rowerowych wraz ze stojakami na rowery (po jednym w każdej wiacie) oraz 4 szt. zestawów do naprawy rowerów, ułożenie ok. 44m2 kostki brukowej pod wiaty rowerowe w gm. Dywity.
4. Zakup i montaż 19 szt. wiat przystankowych, które zlokalizowane będą na terenie gm. Jonkowo
w miejscowościach położonych w ciągu DW nr 527.
5. Zakup i montaż 7 wiat przystankowych na podstawie z kostki brukowej z zastosowaniem elementów BRD-w gm. Purda.
6. Doświetlenie 7 przejść dla pieszych na terenie miasta Olsztyna, przy których nie ma sygnalizacji świetlnej.
7. Zakup 6 systemów zliczania pasażerów, w które doposażone zostaną 3 autobusy 12-metrowe (3-drzwiowe) oraz 3 autobusy 18-metrowe (4-drzwiowe) wchodzące w skład systemu komunikacji publicznej Olsztyna.
8. Zakup i montaż elektronicznych tablic podświetlanych w Barczewie (informacja pasażerska).
Umowa o dofinasowanie została podpisana 30 listopada 2022 r. pomiędzy Gminą Gietrzwałd reprezentującą Partnerstwo a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Wartość projektu ogółem: 3 265 963,89 zł
Dofinansowanie: 2 611 509,32 zł
Termin realizacji: do 30.09.2023 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”
Działanie 4.4 – „Zrównoważony transport miejski”
Poddziałanie 4.4.1 – „Ekomobilny MOF – (ZIT Olsztyn)”