Szukaj

Otwarty Konkurs Ofert na zadania ze sportu, rekreacji i turystyki 2024

22 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Dywity ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:
Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
- wspieranie realizacji zadań:
a) organizacja zajęć sportowych dla szkół podstawowych z terenu Gminy Dywity;
b) organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych;
c) „Promesa Dywicka” – wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
d) Dotacja inwestycyjna – rozwiązanie stosowane w sytuacji gdy organizacja startując w otwartym konkursie ofert, nie przewidziała wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem zadania, a po rozpoczęciu lub w trakcie jego realizacji takie wydatki okazały się niezbędne.

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego:
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2023 – 101 500,00zł,
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2024 – 135 000,00 zł

- powierzenie realizacji zadań:
1. a). organizacja zajęć ogólno-sportowych z elementami zapasów w Tuławkach;
b). organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych z kalendarza imprez gminnych;
- kwota: 34 000 zł (opis zadania nr 1 stanowi załącznik do ogłoszenia),
2. organizacja zajęć lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dywity;
- kwota: 12 000 zł (opis zadania nr 2 stanowi załącznik do ogłoszenia),
3. organizacja zajęć tańca sportowego w Słupach;
- kwota: 7 000 zł (opis zadania nr 3 stanowi załącznik do ogłoszenia),
4. utrzymanie i pielęgnacja boiska w Słupach;
- kwota: 16 000 zł (opis zadania nr 4 stanowi załącznik do ogłoszenia),
5. utrzymanie i pielęgnacja boiska wiejskiego wraz z zapleczem sportowym w Różnowie;
- kwota: 26 000 zł (opis zadania nr 5 stanowi załącznik do ogłoszenia)
6. organizacja dwóch turniejów wojewódzkich piłki nożnej w ramach rywalizacji dzieci i młodzieży;
- kwota: 10 000 zł (opis zadania nr 6 stanowi załącznik do ogłoszenia),

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego -
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2023 – 68 500,00 zł
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2024 – 105 000,00 zł

Termin realizacji zadań: rok 2024. Termin i miejsce składania ofert: 21 dni od dnia 22.01.2024 r - daty ogłoszenia konkursu na gminnej stronie BIP do dnia 13.02.2024 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.  Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań oraz termin, tryb i kryteria wyboru ofert określa Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w Gminie Dywity w roku 2024, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Ogłoszenia oraz www.gminadywity.pl zakładka: gmina z polotem - organizacje pozarządowe.
Druki ofert można pobierać drogą elektroniczną ze strony gminnego Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Ogłoszenia oraz www.gminadywity.pl zakładka: gmina z polotem - organizacje pozarządowe.

Do pobrania:
1. Zarządzenie wójta
2. Regulamin 2024
3. Zadanie nr 1
4. Zadanie nr 2
5. Zadanie nr 3
6. Zadanie nr 4
7. Zadanie nr 5
8. Zadanie nr 6

Wzór sprawozdania, załącznik do sprawozdania, wzór umowy, wzór wypełniania oferty i wzór oferty realizacji zadania publicznego znajdują się pod linkiem: https://gminadywity.pl/gmina-z-polotem/organizacje-pozarzadowe