Szukaj

Konsultacje społeczne w sprawie powołania nowej jednostki pomocniczej Osiedla Sterowców w Dywitach

5 stycznia 2024 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dywity
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy Dywity
- Osiedla Sterowców w Dywitach oraz nadania statutu.

    Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXII//299/21 Rady Gminy Dywity z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Dywity (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2021 r., poz. 5141)
informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy Dywity
- Osiedla Sterowców w Dywitach oraz nadania statutu.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Dywity do wzięcia udziału w konsultacjach oraz zgłaszania uwag w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy Dywity - Osiedla Sterowców
w Dywitach obejmującej granicami ulicę Franciszka Hynka w Dywitach wraz z terenem przyległym, oraz nadania statutu.
 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem uchwały Rady Gminy Dywity w sprawie podziału Sołectwa Dywity i utworzenia Osiedla Sterowców oraz nadania statutu Osiedla Sterowców będzie dostępne od dnia 5 stycznia 2024r. do 17 stycznia 2024r.:
1)    na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy (segment B);
2)    na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Dywity;
3)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dywity;
4)    na stronie internetowej Gminy Dywity pod adresem: https://gminadywity.pl/ w zakładce „Dla mieszkańca”
5)    na profilu firmowym Gminy Dywity - Facebook.

Wszystkie osoby zainteresowane mogą składać uwagi i propozycje w terminie od 13.01.2024 r. do 17.01.2024 r. poprzez:
1)    formularz uwag - dostępny do pobrania na stronie internetowej Gminy Dywity: http://www.bip.ugdywity.pl w dziale: KONSULTACJE SPOŁECZNE, https://gminadywity.pl/ w zakładce „Dla mieszkańca” który należy wypełnić i przesłać na:
•    e-mail: uqmuwftzg@ugdywity.pl,
•    pocztą na adres: Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity,
•    dostarczyć do Urzędu Gminy Dywity – do Biura Obsługi Interesantów na Dziennik Podawczy (decyduje data wpływu do urzędu).
2)    termin spotkania konsultacyjnego, zostanie podany odrębną informacją.
Podczas spotkania konsultacyjnego zostaną spisane uwagi i propozycje zmian do utworzenia Osiedla Sterowców w Dywitach oraz nadania statutu, wniesione ustnie w czasie spotkania. Po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, zawierająca w szczególności informacje o zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest: Iwona Baka – Referat Jednostek Pomocniczych i Współpracy Zewnętrznej, tel. 89 524 76 55, e-mail: brngvpsbo@ugdywity.pl.
Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie utworzenia nowej jednostki pomocniczej gminy Dywity - Osiedla Sterowców w Dywitach oraz nadania statutu.
Zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa, gdyż każda opinia i sugestia jest dla nas ważna.

Wójt Gminy Dywity
(-) Daniel Zadworny

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta - konsultacje społeczne
Ogłoszenie dotyczące konsultacji
Statut Osiedla Sterowców
Uchwała Osiedle Sterowców
Formularz Konsultacji
Osiedle Sterowców - projekt do wydruku
Sołectwo Dywity - projekt do wydruku