Szukaj

Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - II etap

11 maja 2021 r.

droga

W ramach programu Gmina Dywity otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 460 459,82 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity- II etap”

Projekt pn. "Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity- II etap”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 - Efektywność energetyczna

Działanie 4.1 – Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.1.1 – Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)

Wartość projektu: 3 968 034,27 zł

Wartość dofinansowania: 2 460 459,82 zł

Data podpisania umowy: 18.12.2019 r.

Zakończenie finansowe projektu: 31.12.2022 r.

 

W ramach programu Gmina Dywity otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 460 459,82 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity- II etap” w ramach którego zakłada się realizację następujących zadań:

Zadanie 1 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach

Zadanie 2 - Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1449N w Słupach

Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442N we wsi Nowe Włóki

Zadanie 4 - Budowa odcinka ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie

Zadanie 5 - Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejącego ciągu pieszo - rowerowego w Różnowie

Cele projektu:

  1. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Dywity w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2021 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1442N
    w miejscowości Nowe Włóki
  2. Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Dywity w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2021 poprzez budowę 3 ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż dróg powiatowych nr 1442N w miejscowości Gady, drogi nr 1449N oraz 1430N w miejscowości Różnowo