Szukaj

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENACH NIESKANALIZOWANYCH, UŻYTKOWNIKÓW ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY DYWITY

10 kwietnia 2024 r.

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w zakresie kontroli opróżniania nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych.

Wprowadzono nowe obowiązki dla gmin tj:

 •  sporządzanie planu kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych,

w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków,

niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania).

APELUJEMY:

 •  Jeżeli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
 •  Użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości, dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność, masz przydomową oczyszczalnię ścieków - eksploatuj ją zgodnie
  z instrukcją użytkowania;
 •  Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na wywóz nieczystości ciekłych/ osadników
  z przydomowej oczyszczalni z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Dywity;
 •  Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni
  z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika/ osadnika przydomowej oczyszczalni oraz instrukcji jej użytkowania, jednak w przypadku zbiorników bezodpływowych
  nie rzadziej niż raz na kwartał, a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok;
 •  Zachowaj do kontroli potwierdzenia opróżniania zbiornika i wywozu nieczystości;

ciekłych/osadników z przydomowej oczyszczalni zawierających datę i informację o ilości odebranych nieczystości;

 •  Przygotuj się do obowiązkowej kontroli, wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów opróżniania zbiornika bezodpływowego/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

ZAŁĄCZNIKI:

https://bip.ugdywity.pl/228/4228/GOSPODARKA_ODPADAMI/

 

INFORMUJEMY:

W dniu 04.04.2024 r. zostało wydane Zarządzenie USCO.0050.40.2024 Wójta Gminy Dywity 
z dnia 04.04.2024 r. w sprawie planu kontroli na rok 2024, które przekazujemy w załączniku. Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się już w kwietniu 2024 roku. Prosimy o udostępnienie nieruchomości i dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli.

 

Otrzymują:

1.  Mieszkańcy Gminy Dywity poprzez publikację informacji na stronie https://bip.ugdywity.pl/

2.  Sołtysi Sołectw na terenie Gminy Dywity z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród lokalnej społeczności

3.  a/a