Szukaj

Gmina Dywity ma budżet na 2022 rok!

30 grudnia 2021 r.

Uchwalanie budżetu na 2022 rok

Rada Gminy Dywity uchwaliła jednogłośnie budżet Gminy Dywity na 2022 rok! Za projektem budżetu przygotowanym przez wójta Daniela Zadwornego, skarbnik Teresę Kuptel oraz pracowników urzędu zagłosowało wszystkich 13 radnych, którzy byli obecni na sesji w środę 29 grudnia. Najważniejsze liczby budżetu na 2022 rok przedstawiają się następująco:

✅ Dochody wyniosą: 83,5 mln zł,
✅ Wydatki wyniosą: 99,35 mln zł
✅ Deficyt budżetowy: 15,85 mln zł
✅ Wydatki na inwestycje wyniosą: 32 mln zł, co stanowi ponad 32 proc. wszystkich wydatków!
Więcej o budżecie w rozwinięciu informacji.

Rada nad budżetem

Mimo niepewnej sytuacji i wzrostu cen oraz materiałów na rynku, rosnących kosztów pracy, a także wielu niewiadomych związanych z tym, jak na finanse publiczne, w tym finanse JST, wpłynie nowy program rozwojowy „Polski Ład”, Gmina Dywity podejmuje w 2022 roku wielkie wyzwanie inwestycyjne i planuje wydatki majątkowe w roku 2022 na rekordowym poziomie ponad 32 milionów złotych, co stanowi 32,13% wszystkich wydatków - mówi wójt Daniel Zadworny, który podziękował wszystkim radnym za jednomyślne głosowanie, a skarbnikowi i pracownikom urzędu za przygotowanie budżetu. - Mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój Gminy i podnoszenie jakości życia mieszkańców trzeba odważnie, śmiało i kreatywnie planować realizację inwestycji infrastrukturalnych. O wielkim kursie na inwestycje w Gminie Dywity świadczy też fakt, że łączne wydatki majątkowe w latach 2022-2026 zaplanowane w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej są na poziomie 100 milionów złotych!
Co ważne, wielkie wyzwanie inwestycyjne, jakie stoi przed Gminą w najbliższych latach nie będzie się wiązało z obciążaniem ich kosztami mieszkańców. Gmina zdecydowaną większość środków na realizację licznych inwestycji w 2022 roku pozyskała ze źródeł zewnętrznych: funduszy rządowych, krajowych i unijnych.

Rada nad budżetem
Ponad połowę wydatków majątkowych w 2022 roku stanowią wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową (ponad 19 mln zł z planowanych 32 mln zł na inwestycje). Do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć:
- zakończenie realizacji tzw. „wielkiej pętli” w partnerstwie z powiatem olsztyńskim (kwota 3 mln zł),
- budowa drogi Kieźliny-Dągi (ponad 2,2 mln zł),
- przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach (prawie 1,8 mln zł),
- budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (ponad 1,6 mln zł),
- budowa ulic na osiedlu Wilczkowo II w Dywitach (około 1 mln zł),
- budowa ciągów pieszo-rowerowych z Osiedla Leśnego do Słup, w miejscowości Wadąg oraz z Gadów do kolonii Gady,

Rada nad budżetem
Dodatkowo Gmina wesprze w 2022 roku budowę ronda na DK51 w Dywitach kwotą 1,5 mln zł.
✅ Z kolei zaplanowane inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną po-winny poprawić dostęp, warunki i jakość usług zdrowotnych, ale także kulturalnych i integrujących społeczność lokalną. Mowa tu o budowie nowych świetlic wiejskich w Różnowie i Ługwałdzie w 2022 roku (pierwsza to koszt ponad 3,2 mln zł, a druga ponad 1,7 mln zł). W latach 2022-2025 planowana jest również budowa nowej siedziby Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dywitach.