Szukaj

Dodatek osłonowy - kto i gdzie może złożyć wniosek!

10 stycznia 2022 r.

tablica z tekstem

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Wsparciem objęte zostaną gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.
Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.
Odmowa przyznania świadczenia zostanie przekazana wnioskodawcy w formie decyzji administracyjnej.

DODATEK OSŁONOWY WYNOSI ROCZNIE:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?
Wnioski  można pobierać:
w siedzibie Ośrodka – Tuławki 10A i pok. 21 w Urzędzie Gminy Dywity lub ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania , gdzie oprócz wzoru wniosku (wniosek DO POBRANIA - KLIKNIJ!) znajdują się materiały informacyjne
składać:
> elektronicznie – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
> tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :
• w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej – Tuławki 10A, 11-001 Dywity
• w pok. 21 – Urzędu Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32 – segment B

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.
Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 89 513 22 24.

JAK ZŁOZYĆ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE?

Krok 1 Wypełnij dokładnie (wniosek) wraz załącznikami i podpisz.
Krok 2  Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek.
Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny).
Krok 4 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym.
Krok 4a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu(serwis zewnętrzny)
Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.
Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.