Szukaj

Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

13 lipca 2022 r.

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”
Program GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM, finansowany jest ze środków programu Polska Cyfrowa.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.


Z programu mogą skorzystać dzieci, które spełniają jednocześnie poniższe warunki:
1) zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
2) są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3) nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
4) są  uczniami szkoły podstawowej lub szkoły średniej.

Warunkiem udziału w projekcie było złożenie odpowiedniej dokumentacji:
1) OŚWIADCZENIA przez RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (załącznik nr 7 do regulaminu konkursu) lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ (załącznik nr 8 do regulaminu konkursu)- oświadczenie   będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę
2)  Podpisanej klauzuli informacyjnej dla osób, których dane osobowe przetwarzane będą w Urzędzie Gminy w Dywitach.

Gmina Dywity, dzięki #FunduszeEuropejskie EU* pozyskała  512 500,00  zł. w ramach programu Granty PPGR.
Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup laptopów dla uczniów z rodzin zamieszkujących tereny, na których dawniej funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.