Szukaj

Mieszkańcu, Przedsiębiorco - wypełnij ankietę do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej!

24 listopada 2021 r.

Miniatura domu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dywity!
Gmina Dywity przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ!
Dokument opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
- zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w projekcie PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli Gminie i jej Mieszkańcom uzyskać dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Dywity w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Gminy Dywity w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej” https://bip.ugdywity.pl/255/Plan_gospodarki_niskoemisyjnej/

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl, telefon 884315935; email m8ecxarchlewska@pgksa.pl

Wypełnioną ankietę należy złożyć u sołtysa, w Urzędzie Gminy Dywity lub przesłać drogą elektroniczną na adres: marchle396bgowska@pgksa.pl w terminie do 31 grudnia 2021 roku