Szukaj

Aktywny Piątek Wójta w Sołectwie Nowe Włóki

2 listopada 2022 r.

ludzie droga

Kolejnym sołectwem, jakie odwiedził podczas "Aktywnego Piątku Wójta w Sołectwie" było Sołectwo Nowe Włóki. Daniel Zadworny - Wójt Gminy Dywity spotkał się w piątek 28 października z sołtysem Danutą Grabowską oraz członkami Rady Sołeckiej i mieszkańcami. Poruszanych tematów, które dotyczyły wsi i jej najbliższej przyszłości było sporo, a na plan pierwszy wysunęły się m.in. takie kwestie jak budowa chodnika przez wieś, uzupełnienie oświetlenia, sprawa remontu budynku wielorodzinnego, w którym w marcu był pożar, czy kwestia uruchomienia kolejnej żwirowni i ciężkich samochodów jeżdżących przez wieś.

1. Temat budowy chodnika w Nowych Włókach (chodzi o 300 metrów chodnika we wsi przy drodze, którą wykonała Gmina Dywity). Sołectwo zakupiło już sporo kostki betonowej z Innowacyjnego Funduszu Sołeckiego na poczet tego chodnika, możliwy jest tez udział przedsiębiorców z pobliskich kopalni żwiru.  
- Żeby wybudować chodnik przy drodze powiatowej Gmina powinna ja przejąć razem z pasem drogowym. W kwestii przejęcia odcinka drogi powiatowej o długości ok. 300 m na terenie zwartej zabudowy wsi Nowe Włóki Gmina wystąpiła do Zarządu Powiatu 21.07.2022r. Zarząd Powiatu na posiedzeniu 24.08.2022r. pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta. Starosta Olsztyński w piśmie z dnia 26.08.2022r. poinformował nas, że podział nieruchomości – działki nr 156/3 będzie możliwy po zakończeniu inwestycji budowy tzw. wielkie pętli. Koszty podziału ma ponieść Gmina. Po zakończeniu procedury podziałowej i wygaszeniu trwałego zarządu PSD do wnioskowanej do Zarząd Powiatu ma podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przedmiotowego odcinka drogi. Potem będzie można zająć się budową chodnika.
Ponadto warto poinformować o działce nr 123/5 o pow. 218 m2 (w środku wsi) należącej do Skarbu Państwa, o którą występowała Sołtyska. Obecnie jest zawarta umowa użyczenia z Powiatem, która umożliwi Gminie przejęcie działki w drodze komunalizacji.

2. Sprawa budowy szamba lub kanalizacji w budynkach należących do gminy.
- Wykonano dwa szamba w budynkach komunalnych po nr 36 i 29. W budynku pod numerem 29a znajdują się 4 mieszkania. 3 znajdujące się od drogi są podłączone do wspólnego „starego szamba” i rozliczają się wspólnie za wywóz. Właściciel czwartego mieszkania (od zaplecza) ma wykonać szambo we własnym zakresie. Jest uzgodnione, że Gmina wykonała mu ogrzewanie, a on w zamian wykona szambo.

3. Kwestia spalonego budynku wielorodzinnym w Nowych Włókach.
- Dzięki środkom przekazanym przez Gminę, środkom z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej, środkom od marszałka, ze zbiórek oraz od ludzi dobrej woli udało się wymienić konstrukcję dachu, wykonane jest także odeskowanie, a od 3 listopada rozpocznie się układanie dachówek, tak, aby przed zimą budynek był zabezpieczony. W pomoc zaangażowali się mieszkańcy, projekt wykonała pani Sikorska z miejscowości Gady, dużo sił i pomocy włożyli też strażacy OSP Tuławki. Kwestią do wykonania pozostają remonty poszczególnych lokali w środku.    

4. Pytania o doświetlenie wsi w 2 miejscach (fragment przy dużej pętli przy wyjeździe na Tuławki i drugi fragment przy wylocie na Sętal.
- po wizji lokalnej stwierdzono, że potrzebne jest uzupełnienie oświetlenia o 3 lampy solarne, wójt zadeklarował, że zbierze takie zapotrzebowanie ze wszystkich sołectw i wówczas Gmina będzie szukać środków, aby wykonać to kompleksowo

5. Jak wygląda sprawa (procedura) ewentualnej nowej kopalni żwiru w Nowych Włókach na terenie, który jedna z firm kupił od prywatnego właściciela?  
- Dnia 18.07.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kopaliny piasku ze żwirem ze złoża Nowe Włóki V/1 na części działki ewidencyjnej nr 12/12 w obrębie geodezyjnym Nowe Włóki, gmina Dywity.
W przedmiotowej sprawie  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią z dnia 27.06.2022 r., znak: WOOŚ.4220.352.2020.AZ.1 oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią z dnia 06.07.2022 r., (data wpływu: 08.07.2022 r.) znak: BI.ZZŚ.4.436.122.2022.MO, stwierdzili, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
O prowadzonym postępowaniu była informowana Pani Sołtys sołectwa Nowe Włóki – Danuta Grabowska, która zapoznała się z aktami sprawy. W trakcie postępowania administracyjnego przekazywane były obwieszczenia dla Pani Sołtys w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Nowe Włóki.
Z uwagi na złożone odwołania od decyzji sprawa rozpatrywana jest przez SKO w Olsztynie.

6. Spalona tablica informacyjna na świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach
- nastąpiła deklaracja o możliwie szybkiej wymianie tablicy na tabliczkę z nazwą "Świetlica Wiejska".

7. Interwencja u wykonawcy tzw. dużej pętli w sprawie poprawienia i zabezpieczenia zjazdu z drogi powiatowej do pierwszej posesji od strony Tuławek (po lewej stronie) - nieruchomość gminna.