Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Chronologiczny zarys prac dotyczących obwodnicy Olsztyna

Wyrok Administracyjnego Sądu w Warszawie na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Sąd uchyla zaskarżoną decyzję, jak również decyzję ją poprzedzającą wykluczając je z obiegu prawnego.

1

16.02.2000 r.

-podjęto Uchwałę Nr XXIV/478/2000 Rady Miasta Olsztyna w sprawie współdziałania z gminami: Dywity, Barczewo, Purda odnośnie budowy tras omijających Olsztyn;

2.

29.02.2000 r.

-podjęto Uchwałę Nr XIX/126/2000 Rady Gminy Dywity w sprawie współdziałania gmin odnośnie budowy tras omijających Olsztyn, po uściśleniu przebiegu przez Warmińsko- Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie (jednostka samorządu województwa);

3.

11.06.2002 r.

-przedłożenie koncepcji trasy przez Prezydenta Olsztyna na posiedzeniu Zarządu Gminy, do podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obwodnicy. Przedstawiono wariant I przebiegający bezpośrednio przy istniejącej zabudowie wsi Dywity i Kieźliny, z czterech wariantów opracowanych przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego;
Rys. nr 1. (żółta linia)

4.

21.08.2002 r.
04.09.2002 r.

-omawianie projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania dotyczącego obwodnicy przez poszczególne Komisje Rady Gminy Dywity;

5.

06.09.2002 r.

-omówienie projektu w/w uchwały na sesji Rady Gminy Dywity.
Po dyskusji uchwała nie zostaje podjęta;

6.

2004 r.

-przesłanie do Urzędu Gminy Dywity przez Marszałka Województwa opracowania „Analiza warunków dla realizacji projektu obwodnica Olsztyna” z wariantem, który nie uzyskał wcześniejszej akceptacji Rady Gminy Dywity;

7.

4.11.2004 r.

-przystąpienie do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity.

8.

11.07.2006 r.

-zakończenie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity. Rada Gminy podejmuje uchwałę zatwierdzającą studium. W opracowaniu ustalono, iż realizacja obwodnicy jest możliwa w północnej części Gminy z ominięciem miejscowości Dywity, Kieźliny i Różnowa;

9.

04.04.2006 r.

-informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyłonieniu Firmy PROFIL do opracowania szczegółowej koncepcji programowej przebiegu obwodnicy Olsztyna;

10.

VI.2006 r.

-dyskusja publiczna mieszkańców gminy Dywity dotycząca wariantu obwodnicy opracowanego przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego z udziałem Marszałka Województwa Pana Andrzeja Ryńskiego, Wójta Gminy i przedstawicieli Rady Gminy. Przedstawiony przez Panie: Hannę Jędrasik i Bożenę Antonowicz z Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, wariant obwodnicy został uznany jako nierealny do realizacji przez mieszkańców i władze gminne z uwagi na już istniejące zagospodarowanie terenu.
Rys. nr 1. (żłółta linia)

11.

30.09.2006 r.

-przedłożenie przez Firmę PROFIL 7-u wariantów koncepcji obwodnicy przez teren gminy Dywity do konsultacji społecznych z mieszkańcami na spotkaniach w Kieźlinach i Dywitach.

Rys. nr 2 (siedem wariantów GDDK i A/PROFIL)

Po burzliwych dyskusjach mieszkańców z przedstawicielami Projektanta (PROFIL) i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ustalono, że żaden z przedłożonych przez nich wariantów nie jest możliwy do zrealizowania na terenie gminy Dywity z uwagi na dotychczasowe i zaplanowanego w dokumentach planistycznych przeznaczenie tych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Gmina zaproponowała opracowanie nowego wariantu obwodnicy, który przechodziłby po terenach północnej części gminy, a wschodniej stronie jeziora Wadąg. Przeważają tam grunty rolne niezabudowane i poprowadzenie obwodnicy mogłoby znacznie uaktywnić możliwości rozwojowe tego obszaru, a ponadto nie byłoby to uciążliwe dla obszarów mieszkaniowych lokalizowanych w południowej części gminy. Wariant wskazywany przez Wójta i Radę Gminy Dywity był zgodny z wcześniej uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity. W nawiązaniu do propozycji władz gminnych oraz przy dużym zaangażowaniu Stowarzyszenia „Zielona Dolina” jak również urbanistów i architektów działających społecznie, powstała uszczegółowiona koncepcja przebiegu obwodnicy.
Koncepcja ta została zaakceptowana przez mieszkańców, władze gminy Dywity oraz inne samorządy podolsztyńskie.
Rys. 3 (Warianty GDDK i A/PROFIL oraz wariant
Stowarzyszenia  Zielona Dolina – kolor niebieski)

12.

19.01.2007 r.

-oficjalnie koncepcja przebiegu obwodnicy za jeziorem Wadąg została przedstawiona w dniu 19 stycznia 2007 r. przez Starostę Olsztyńskiego reprezentującego zaangażowane gminy na spotkaniu w Ratuszu Olsztyna. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Projektanci, Prezydent miasta Olsztyn, Burmistrzowie i Wójtowie zaangażowanych gmin. Jednakże przedłożony wariant został przez Inwestora (GDDK i A) zakwestionowany w szczególności ze względów ekonomicznych.
Rys. 3 (Warianty GDDK i A/PROFIL oraz wariant
Stowarzyszenia  Zielona Dolina – kolor niebieski)

13.

II.2007 r.

-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza na swojej stronie internetowej najnowszy wariant przebiegu obwodnicy, który nie uwzględnia dotychczasowego zainwestowania terenów gminy Dywity i sporządzanych planów zagospodarowania na obszarze 320 hektarów a ponadto nie liczący się z wcześniejszymi opiniami, mieszkańców i przedstawicieli władz gminy.
Rys. 4 i rys. 5 (kolor czerwony)

14.

III.2007 r.

-w odpowiedzi na przytaczane przez GDDK i A/PROFIL argumenty ekonomiczne odrzucające koncepcję przebiegu obwodnicy za jeziorem Wadąg, władze gminy Dywity podejmują starania mające na celu opracowanie rzetelnej, obiektywnej i bezstronnej opinii dotyczącej kosztów realizacji dotychczas proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie opracowana zostaje „Opinia dotyczącą kosztów realizacji obwodnicy Olsztyna na odcinku od węzła w Wójtowie do węzła w Spręcowie”
Wnioski płynące z przedmiotowej opinii wskazują, iż zajmowane dotychczas przez GDDK i A /PROFIL stanowisko w sprawie przebiegu obwodnicy przez gminę Dywity nie jest właściwe.
Przyjęte przez Inwestora założenia ekonomiczne są nietrafne i nie pokrywają się z rzeczywistymi kosztami, które należy ponieść na realizację inwestycji a w szczególności dotyczy to środków na wykup terenów pod inwestycje oraz odszkodowań i działań zabezpieczających. Z przytaczanej opinii wynika jednoznacznie, iż określony przez Radę Gminy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity, a doprecyzowany dzięki działalności Stowarzyszenia „Zielona Dolina”, przebieg obwodnicy za jeziorem Wadąg, jest wariantem optymalnym – najlepszym z możliwych.
Rys. 4 i 5 (kolor niebieski)

15.

Styczeń 2008 r.

Dnia 28 listopada 2007 r. Wójt Gminy Dywity Zarządzeniem Nr 85/07 powołał Zespół do spraw oceny skutków społeczno-ekonomicznych realizacji wariantu obwodnicy Olsztyna rekomendowanego przez GDDKiA na terenie Gminy Dywity. Celem zespołu było sporządzenie analizy skutków społeczno-ekonomicznych realizacji wariantu obwodnicy Olsztyna rekomendowanego przez GDDKiA na terenie Gminy Dywity, w aspektach:

  1. polityki przestrzennej Gminy Dywity ustalonej w dokumentach strategicznych gminy  tj. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  2. obowiązujących i będących w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Dywity,
  3. ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla terenu gminy Dywity,
  4. zrealizowanej infrastruktury komunalnej w szczególności sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
  5. lokalnego rynku nieruchomości,
  6. dochodów Gminy Dywity.

Powyższa „analiza” dostępna jest na stronie internetowej.

16

01.04.2008 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wszczął postępowanie zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51 realizowanej na terenie gmin: Olsztyn, Dywity i Barczewo.

17

15.04.2008 r.

Wystąpienie do Ministra Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna.

18

12.09.2008 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie postanowieniem z dnia 12.09.2008 r. uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51 (wariant VI „fioletowy”). Na powyższe postanowienie Gmina Dywity złożyła zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

19

10.02.2009 r.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 10 lutego 2009 r. uzgodnił warunki realizacji północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna w wariancie VI (fioletowym).

20

16.07.2009 r.

Dnia 16 lipca 2009 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51”, według wariantu VI – fioletowego- realizowanego na terenie gmin: Olsztyn, Dywity, Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

21

29.07.2009 r.

Dnia 29 lipca 2009 r. Wójt Gminy Dywity odwołał się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 lipca 2009 r., znak: RDOŚ-28-WOOŚ-6613-024/09/am o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

22

22.03.2010 r.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzję z dnia 22 marca 2010 r. utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 lipca 2009 r., znak: RDOŚ-28-WOOS-6613-024/09/am o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 51 według wariantu VI – fioletowego” realizowanego na terenie gmin: Olsztyn, Dywity, Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.