Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Co z obwodnicą Olsztyna przez teren Gminy Dywity

W związku z ogłoszeniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie najnowszej koncepcji przebiegu obwodnicy Olsztyna, odcinek biegnący przez teren gminy Dywity oceniony został bardzo negatywnie zarówno przez Radę Gminy, Wójta Gminy jak i mieszkańców.
Zaproponowany przez Inwestora (GDDKiA) wariant obwodnicy całkowicie burzy układ przestrzenny południowej części gminy, gdzie zgodnie z zamierzeniami planistycznymi przewidziano rozwój budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego.
Przyszły Inwestor obwodnicy całkowicie ignoruje zamierzenia gminy w tym zakresie, nie bacząc na już realizowane budownictwo jednorodzinne oraz opracowywane na powierzchni 320 hektarów plany zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie.
Już dziś tereny w południowej części gminy są bardzo atrakcyjne pod kątem zabudowy mieszkaniowej i stanowić będą w przyszłości o jej rozwoju. Ponadto metropolitalne ambicje miasta Olsztyna podnoszą wartość tych terenów.
Niezrozumiałym jest stanowisko GDDKiA preferujące wariant przebiegający przez intensywnie zabudowywane tereny mieszkaniowe, tym bardziej, że Gmina przedstawiła odmienną propozycję przebiegu obwodnicy przez tereny najmniej zurbanizowane za jeziorem Wadąg. Lokalizacja ta wynikała wprost z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dywity zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/244/06 Rady Gminy Dywity z dnia 11 lipca 2006 r. Słuszność tej propozycji potwierdziła szeroka debata publiczna, w której uczestniczyli mieszkańcy, radni, rady sołeckie i stowarzyszenia.
Przy dużym zaangażowaniu Stowarzyszenia „Zielona Dolina” oraz urbanistów i architektów działających społecznie, współpracujących z gminą i organizacjami pozarządowymi, powstała uszczegółowiona koncepcja przebiegu obwodnicy, uznana przez samorządy podolsztyńskie. Oficjalnie koncepcja ta została przedstawiona w dniu 19 stycznia 2007 r. przez Starostę Olsztyńskiego reprezentującego zaangażowane gminy na spotkaniu w Ratuszu Olsztyna. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Projektanci, Prezydent miasta Olsztyn, Burmistrzowie i Wójtowie zaangażowanych gmin. Jednakże przedłożony wariant został przez Inwestora zakwestionowany w szczególności ze względów ekonomicznych. Wobec powyższego władze gminy Dywity podjęły starania mające na celu opracowanie rzetelnej, obiektywnej i bezstronnej opinii dotyczącej kosztów realizacji dotychczas proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy. „Opinię dotyczącą kosztów realizacji obwodnicy Olsztyna na odcinku od węzła w Wójtowie do węzła w Spręcowie” wykonano na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wnioski płynące z przedmiotowej opinii wskazują, iż zajmowane dotychczas przez Inwestora stanowisko w sprawie przebiegu obwodnicy przez gminę Dywity nie jest właściwe. Przyjęte przez GDDKiA założenia ekonomiczne są nietrafne i nie pokrywają się z rzeczywistymi kosztami, które należy ponieść na realizację inwestycji a w szczególności dotyczy to środków na wykup terenów pod inwestycje oraz odszkodowań i działań zabezpieczających.

Z przytaczanej opinii wynika jednoznacznie, iż określony przez Radę Gminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przebieg obwodnicy jest wariantem najlepszym. Ponadto zyskuje on szerokie poparcie społeczne m.in. dzięki działalności Stowarzyszeniu „Zielona Dolina”, które włożyło cenny wkład w prace planistyczne mające na celu jego doprecyzowanie.
Koncepcja przebiegu obwodnicy przez Gminę Dywity za jeziorem Wadąg jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ:

  • jest wariantem najtańszym,
  • akceptowalnym społecznie,
  • niekonfliktowym z przyjętą przez Gminę polityką kształtowania ładu przestrzennego,
  • pozytywnie wpływającym na rozwój północnej części gminy Dywity,
  • aktywizującym graniczące z obwodnicą obszary, w tym tereny sąsiedniej gminy Barczewo.
  • pozytywnie wpływa na plany utworzenia obszaru metropolitalnego Olsztyna,
  • jest popieranym przez inne samorządy gminne.

Najistotniejszym w spawie wydaje się jednak fakt, iż proponowany przez Inwestora (GDDKiA) przebieg obwodnicy na terenie gminy Dywity budzi liczne protesty mieszkańców (miejsc. Dywity, Różnowo, Dągi, Kieźliny, Myki, Zalbki i inne). Dlatego też w tym miejscu należałoby podkreślić, iż to właśnie mieszkańcy z mocy prawa tworzą wspólnotę gminną, która realizuje najważniejsze zadania publiczne w tym - kształtowanie ładu przestrzennego na zajmowanym terytorium. To gmina poprzez swoje organy ma prowadzić racjonalną politykę przestrzenną i w sposób optymalny przeznaczać tereny pod określone funkcje. Stanowisko mieszkańców i władz gminnych jest spójne i jednolite, ponadto ma zdecydowane wsparcie mieszkańców gmin sąsiednich. Więc, co dalej z obwodnicą Olsztyna przez teren Gminy Dywity?

Jeśli interesuje Cię sprawa przebiegu obwodnicy, jesteś obecnym lub przyszłym mieszkańcem Gminy Dywity, czekamy na Twoją opinię w sprawie.
Adres elektroniczny: sekretarzugdywity.pl

Pliki do pobrania: