Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Odpady komunalne - informacje i harmonogram

Od 1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina poprzez firmę wyłonioną w przetargu odbiera odpady wytworzone przez mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę do budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest wypełnić deklarację o wybranym przez domostwo sposobie gromadzenia odpadów i złołożyć ją w Urzędzie Gminy Dywity lub u sołtysa.

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dywity (rejestr regulowany)
  2. Sposób segregacji odpadów

Druki deklaracji są dostępne do pobrania na dole strony.

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.03.2020

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych obejmującego następujące frakcje: papier, plastik, szkło, bioodpady, odpady zmieszane.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Dywity zawiadamia, że Rada Gminy Dywity w dniu 15 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/153/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W związku z powyższym od 1. marca 2020 r. obowiązuje stawka:

20,00 zł za miesiąc za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje od 1 do 4 osób włącznie /

10,00 zł za miesiąc za piątą oraz każdą kolejną zgłoszoną osobę.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, wójt w drodze decyzji określi podwyższoną opłatę w wysokości trzykrotności stawki, o której wyżej mowa.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość miesięcznego zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie za każdą zgłoszona osobę.

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji, jednak winien uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej
w zawiadomieniu.

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego dla opłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym prosimy
o dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poniższy rachunek bankowy:

73 8857 0002 3011 0006 3890 0033

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty tj. związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmiana miejsca zamieszkania itp.) należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana) w Urzędzie Gminy Dywity w pokoju nr 17. Jednocześnie należy wskazać, iż osoby które wcześniej  zadeklarowały posiadanie kompostownika do gromadzenia odpadów biodegradowalnych zostały uwzględnione przy wyliczeniu miesięcznego zwolnienia z tytułu posiadania i kompostowania odpadów biodegradowalnych.  W sytuacji, gdy zmienił się stan faktyczny posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, należy zgłosić zaistniałą okoliczność.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać:

  • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 73 8857 0002 3011 0006 3890 0033.

Uwaga!
Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

  • zaznaczyć tytuł płatności -  opłata za gospodarowanie odpadami, 
  • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
  • wpisać dane właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do 15 każdego miesiąca!

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności pobierane są odsetki za zwłokę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dywity, na których zamieszkują mieszkańcy.   

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:

  1. UCHWAŁA NR XV/153/20 RADY GMINY DYWITY z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  2. UCHWAŁA NR XV/154/20 RADY GMINY DYWITY z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

 

Pliki do pobrania: