Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Odpady komunalne - informacje i harmonogram

Od 1 lipca 2013 r. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina poprzez firmę wyłonioną w przetargu odbiera odpady wytworzone przez mieszkańców w zamian za uiszczoną opłatę do budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest wypełnić deklarację o wybranym przez domostwo sposobie gromadzenia odpadów i złołożyć ją w Urzędzie Gminy Dywity lub u sołtysa.

 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dywity (rejestr regulowany)
 2. Sposób segregacji odpadów

Druki deklaracji są dostępne w formacie .pdf i .doc oraz u sołtysów.

W związku ze znaczną podwyżką kosztów zagospodarowania odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie, od 1 stycznia 2019 roku wzrosły wydatki Gminy Dywity na system gospodarowania odpadami. Wobec powyższego Rada Gminy Dywity zobligowana była do podjęcia uchwały o zmianie opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującymi od 1 marca 2019r.

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosić będzie miesięcznie 16,00 zł brutto za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje od 1 do 4 osób włącznie. Miesięczna opłata za piątą oraz każdą kolejną zgłoszoną osobę wynosić będzie odpowiednio 8,00 zł brutto.
 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosić będzie miesięcznie 28,00 zł brutto za jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w którym zamieszkuje od 1 do 4 osób włącznie. Miesięczna opłata za piątą oraz każdą kolejną zgłoszoną osobę wynosić będzie odpowiednio 14,00 zł brutto.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać:

 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 73 8857 0002 3011 0006 3890 0033.

Uwaga!
Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  opłata za gospodarowanie odpadami, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do 15 każdego miesiąca!

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności pobierane są odsetki za zwłokę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dywity, na których zamieszkują mieszkańcy.   

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

UZASADNIENIE UCHWAŁY o zmianie opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Z art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wynika, iż mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych są obligatoryjnie objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Za przejęcie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiada Gmina, która pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę uwzględniającą koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są również pokrywane koszty tworzenia i utrzymania przez Gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne systemu. Opłaty są bezpośrednio wnoszone do budżetów gmin (art. 6h u.u.c.p.g.) i dotyczą wszystkich odpadów komunalnych, jakie dany właściciel nieruchomości wyprodukuje, w tym również takie odpady jak np. odpady wielkogabarytowe, zielone, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony. Naliczona opłata ma odzwierciedlać wyłącznie koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania, aż do ostatecznego ich przetworzenia w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r. ust. 1aa. ww. ustawy). Należności pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym. Taki przypadek w Gminie Dywity nie występuje. W związku z ,,przejściem’’ większej liczy gospodarstw domowych na selektywny (…...) sposób gospodarowania odpadami w naszej Gminie system gospodarowania odpadami na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, finansowo nie zamknął się już w 2018 roku. Nieznacznie wzrosły koszty transportu odpadów, co spowodowałoby, że średni koszt zagospodarowania odpadów na jednego mieszkańca wzrósłby o ok. 1,80 zł miesięcznie. Jednakże podjęcie uchwały w sprawie zaproponowanej podwyżki cen zagospodarowania odpadów w przedstawionym projekcie jest znacząco wyższy, czego przyczyną jest istotny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów zmieszanych w instalacji regionu centralnego, jakim jest ZGOK Sp.z o.o. w Olsztynie. Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki z dnia 31 grudnia 2018 r. ustalono wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych o prawie 40%. Podniesiono stawkę z 324,00 zł/Mg na 451,44 zł/Mg, to jest różnica 127,44 zł brutto na tonie przyjętego do instalacji odpadu. Zarząd ZGOK-u podwyżkę motywował następującymi argumentami (w skrócie): wzrostem wytwarzanych przez gminy odpadów, tzn. większym niż zakładano w projektach przedsięwzięcia budowy instalacji, a co za tym idzie wzrostem odpadów przekazywanych do instalacji zastępczych, co skutkuje: podjęciem działań inwestycyjnych w celu zwiększenia przerobu masy odpadów w zakładzie, wzrostem produkcji balastu i kosztów jego unieszkodliwienia, wzrostem cen skupu paliwa alternatywnego wytwarzanego technologicznie z odpadów zmieszanych w ZGOK-u, wzrostem kosztów logistyki pierwotnej i wtórnej. W przypadku Gminy Dywity koszty funkcjonowania systemu w 2019 roku prognozuje się następująco: odbieranie, transport, zbieranie, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup worków do selektywnej zbiórki, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 745 500,00 zł, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych- 1 277 500,00, obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie jednego pracownika, szkolenia pracownika, materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, przesyłki pocztowe, prowizja z tytułu inkaso, koszty komornicze- na razie nie wystąpiły, zwrot środków za kompostowniki) – 107 200,00 zł, ----------------------------------------- łącznie: 2 130 000,00 zł brutto rocznie, to jest 177 517,00 zł miesięcznie. Dzieląc kwotę łącznych zakładanych wydatków przez aktualnie zadeklarowaną liczbę mieszkańców, łączny wydatek na zagospodarowanie odpadów pochodzących od jednego z mieszkańca gminy Dywity wyniesie już od stycznia br. średnio ok. 17,00 zł. Aktualnie miesięczne wpływy do budżetu Gminy na podstawie złożonych deklaracji to kwota 127 500,00 zł (na koniec listopada 2018 r.), zatem roczny wymiar ,,opłaty śmieciowej’’ wynosi ok. 1 530 000,00 zł. Toteż miesięczny wpływ średnio na jednego mieszkańca wynosi 12,00 zł, co oznacza średni niedobór środków w wysokości ok. 5,00 zł na mieszkańca. W porównaniu z rocznymi wydatkami powoduje niedobór środków w kwocie ok. 600 000,00 zł rocznie, zatem ,,opłatę śmieciową’’ winno się podnieść o ok. 40 %. Nie proponuje się podniesienia ,,opłat śmieciowych’’ proporcjonalnie o 40% do każdej z obowiązujących stawek, gdyż nie zrównoważyłoby to systemu ze względu na spodziewane ,,przejście’’ znacznej części gospodarstw domowych na segregowany system gospodarowania odpadami. Przy poprzedniej podwyżce dokonało tego 16% mieszkańców. Zakładamy, iż przy proponowanej podwyżce zwiększy się ta ,,migracja”. Przy aktualnej prognozie i zaproponowanych stawkach uwzględnia się wzrost liczby segregujących o ok. 12% w bieżącym roku, w przyszłym o ok. 20%. Zbyt niska stawka ,,opłat’’ za odpady segregowane nie pokryje w pełni kosztów funkcjonowania systemu (w przypadku zmiany deklaracji na segregowanie odpadów), zatem proponuje się podniesienie stawki również za odpady segregowane. Dla zobrazowania zaproponowanych stawek załączono- aktualnie obowiązujące stawki za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w sąsiednich gminach powiatu olsztyńskiego. Nadmienia się, iż w wielu z gmin sąsiednich naliczających ,,opłaty śmieciowe’’ od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość nie różnicuje się stawek w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (tak jak to jest w przypadku Gminy Dywity- 5 i każda kolejna- taniej). Tylko w niewielu gminach skorzystano z przepisów z zakresu pomocy społecznej (art. 27 ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny), w większości nie wprowadzono zwolnień przedmiotowych i dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Podstawa prawna:

 1. UCHWAŁA NR XXXIV/270/17 RADY GMINY DYWITY z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.
 2. UCHWAŁA NR XV/103/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

 

Pliki do pobrania: