Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Program współpracy / Baza Organizacji Pozarządowych

ZARZĄDZENIE Nr 129/2017

WÓJTA GMINY DYWITY

z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr XLIV//353/10 Rady Gminy Dywity dnia 29 października 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam co następuje: 

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r. 

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 24.11.2017 do dnia  08.12.2017r

§ 3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 2018r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dywity,  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r., o którym mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r. wymienionego w § 1.                                                                           
2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Dywity.

§ 6

 Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie na „Formularzu konsultacji”  stanowiącym załącznik nr 2 do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018r,  należy  składać  do  Urzędu  Gminy Dywity – Referat Edukacji, Kultury i Zdrowia  lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres op@ugdywity.pl w  terminie określonym w § 2.

§ 7

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 

§ 8

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pani Alicja Wąsik.                                       

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jacek Szydło
Wójt Gminy Dywity

Pliki do pobrania: