Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za gospodarowanie odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.03.2019 r.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 28,00 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do 4 mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 14,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 16,00 zł brutto za mieszkańca na miesiąc do 4 mieszkańców włącznie zgłoszonych w jednej nieruchomości. Opłata za piątego oraz każdego kolejnego zgłoszonego mieszkańca wynosi odpowiednio 8,00 zł brutto za każdego mieszkańca na miesiąc.

Uzasadnienie do uchwały o podniesieniu stawek za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok można pobrać na dole strony!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać:

  • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

  • zaznaczyć tytuł płatności -  opłata za gospodarowanie odpadami, 
  • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
  • wpisać dane właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Osoby składające deklarację są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania miesięcznie do 15 każdego miesiąca!


Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności pobierane są odsetki za zwłokę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Dywity, na których zamieszkują mieszkańcy.   

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dywity deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Informacja o odpadach komunalnych na rok 2018-19 - kliknij, żeby pobrać!

Podstawa prawna:

  1. UCHWAŁA NR IV/33/19 RADY GMINY DYWITY z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity.
  2. UCHWAŁA NR XV/103/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).

 

Pliki do pobrania: