Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na 2020 rok

grunty gospodarstw rolnych (obszar gruntów powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego)  - 146,15 zł

grunty pozostałe - 292,30 zł     

Podatek rolny można wpłacać:

 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek rolny, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane podatnika.

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik:
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które:

 • są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
 • są użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
  - jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Podstawa opodatkowania:
Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (Gmina Dywity znajduje sie w II okręgu podatkowym) zgodnie z poniższym wzorem:

 • dla gospodarstw rolnych 1 ha fizyczny x przelicznik odpowiedni dla danej klasy użytków rolnych i dla danego okręgu. Tak ustalony hektar przeliczeniowy mnożymy przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (w Gminie Dywity obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok z kwoty 52,49 zł za 1 q do kwoty 45 zł za 1 q)
 • dla pozostałych użytków rolnych 1 ha fizyczny x równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy (według obniżonej ceny za 1 q na zasadach jak wyżej).
 •  

Rodzaje użytków rolnych:

Grunty orne

Łąki i pastwiska

 

Sady

Klasy użytków rolnych

Przeliczniki

I

1,8

1,6

1,8

II

1,65

1,35

1,65

IIIa

1,5

-----

1,5

III

-----

1,15

1,5

IIIb

1,25

-----

1,25

IVa

1

-----

1

IV

-----

0,7

1

IVb

0,75

-----

0,75

V

0,3

0,20

0,3

VI

0,15

0,15

0,15

 

Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

 • 1 ha stawu zarybionego łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1,0 ha przeliczeniowy;
 • 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi  innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne
są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego, sporządzone na formularzach wg ustalonego wzoru.  

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:

 1. składać, w terminie do 15 stycznia (a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
 2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zmiany stanu faktycznego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian
 3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

Podstawa prawna:

 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019r. poz. 1017)

 2. UCHWAŁA NR XLVIII/375/18 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 października 2018r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 listopada 2018 r. Poz.4921).

 3. UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2015r. poz. 5037)
   
 4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: