Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych na 2019 rok

1)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Stawka (w złotych)

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

609,00

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.018,00

Powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton

1.220,00

 

2)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku (w złotych)

2

2

12 ton - do 15 ton włącznie

powyżej 15 ton

1.583,00

2.091,00

3

3

12 ton - do 23 ton włącznie

powyżej 23 ton

1.711,00

2.091,00

4 i powyżej

4 i powyżej

od 12 ton do mniej niż 29 ton

29 ton i powyżej

2.261,00

2.750,00

3)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony włącznie i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5 tony do 6,0 tony włącznie

1.244,00

powyżej 6,0 tony do 12 ton

1.471,00

4)   od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu: masa własna ciągnika siodłowego + dopuszczalna masa całkowita naczepy lub masa całkowita ciągnika balastowego
+ dopuszczalna masa całkowita przyczepy

Stawka podatku

(w złotych)

2

2

12 ton do mniej niż 31 ton 31

ton i powyżej

1.583,00

2.044,00

3 i powyżej

3 i powyżej

12 ton do mniej niż 40 ton

40 ton i powyżej

1.949,00

2.766,00

5)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów

Stawka podatku (w złotych)

od 7 ton i poniżej 12 ton

1.130,00

6)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów

Stawka podatku (w złotych)

od 12 ton włącznie do 25 ton włącznie

1.244,00

powyżej 25 ton do 36 ton włącznie

1.460,00

powyżej 36 ton

1.922,00

7)   od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej  niż 22 miejsca

1.300,00

równej lub większej niż 22 miejsca

1.583,00

Podatek od środków transportowych można wpłacać:

 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek od środków transportowych,
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata,
 • wpisać dane podatnika.

Od niewpłaconych w terminie należności począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

Podatnik:
Podatnikami podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiot opodatkowania:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton

Uwaga!!
Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 • autobusy

Obowiązek podatkowy:
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na formularzach według ustalonego wzoru.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

Podatek nie uiszczony w terminie płatności podlega egzekucji administracyjnej. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana, lub podatnik nie przedstawi dokumentów świadczących o zbyciu środka transportowego, organ podatkowy wydaje decyzje określającą wysokość zobowiązania, która jest podstawą do wystawienia tytułu egzekucyjnego.

Terminy płatności:
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:

 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata;
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Gminy Dywity z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińko-Mazurskiego z 2016r. poz. 4406),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).

 

Pliki do pobrania: