Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Podatek leśny

Lasy - stawka za hektar powierzchni lasu (na 2020 rok) – 42,7328 zł

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - stawka za hektar powierzchni lasu (na 2020 rok) – 21,3664 zł

Podatek leśny można wpłacać:

 • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć tytuł płatności -  podatek leśny, 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
 • wpisać dane podatnika.

Podatnik:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach.  Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne
są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.  

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym.

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
  uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 1018)

 • UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2015r. poz. 5037)
   
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821).

Pliki do pobrania: