Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Opłata od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psów

Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40 zł od jednego psa.

Opłatę od posiadania psów można wpłacać:

  • do kasy tutejszego urzędu, za pośrednictwem sołtysa, placówki pocztowej lub na rachunek bankowy Warmiński Bank Spółdzielczy nr 97 8857 0002 3001 0006 3890 0004.

Uwaga!
Uiszczając opłatę za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

  • zaznaczyć tytuł płatności -  opłata od posiadania psów, 
  • oznaczyć okres (rok), na który ma zostać zaksięgowana wpłata, 
  • wpisać dane podatnika.

Podatnik

Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1)   członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2)   osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji    zawodowej   i  społecznej   oraz   zatrudnianiu   osób   niepełnosprawnych  -  z  tytułu posiadania jednego psa;

3)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej   i   społecznej  oraz   zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych   -  z  tytułu posiadania psa asystującego;

4)   osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

5)   podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Na mocy uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów zwalnia się od opłaty posiadanie 3 psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych.

Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 15 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniajace ten obowiązek.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XXII/179/08 RADY GMINY DYWITY z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009r., Nr 3, poz. 79)
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849).