Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Ruszył nabór w konkursie "Działaj Lokalnie IX"!

06.04.2016

Ważna informacja dla aktywnych mieszkańców Gminy Dywity (stowarzyszeń, grup sąsiedzkich, przyjacielskich). Jeśli macie ciekawe pomysły na lokalne działanie i chcecie zrobić coś dla lokalnej społeczności, zgłoście swój pomysł do konkursu "Działaj Lokalnie IX". Można pozyskać do 6 tys. zł! Jak wziąć udział w konkursie? To proste! Trzeba wejść na stronę http://warminskizakatek.com.pl/wz/index.php i złożyć wniosek (wyłącznie drogą elektroniczną poprzez GENERATOR WNIOSKÓW). Termin składania wniosków to okres od 1 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r. Więcej szczegółów na stronie warminskizakatek.com.pl w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE.

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” jako Ośrodek Działaj Lokalnie we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z dniem 01 kwietnia 2016 r. ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Konkursu „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W tym roku do udziału w programie zaproszone są organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę, lub planują prowadzić działania w gminach: Bartoszyce, Bisztynek, Dobre Miasto, Dywity, Górowo Iławeckie, Miasto Górowo Iławeckie, Jeziorany, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta.

Wnioski można składać do 6 maja 2016 roku wyłącznie drogą elektroniczną poprzez GENERATOR WNIOSKÓW dostępny na stronie www.warminskizakatek.com.pl lub www.system.dzialajlokalnie.pl (nie ma potrzeby drukowania i podpisywania wniosków w kilku kopiach).

Dalekosiężnym dążeniem fundatora programu „Działaj Lokalnie” jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są liderzy i animatorzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują w lokalnym środowisku.

W Programie „Działaj Lokalnie IX” tak jak w poprzednich edycjach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast  wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

W bieżącej edycji w ramach konkursu prowadzonego przez Ośrodek Działaj Lokalnie - LGD „Warmiński Zakątek” uruchomiona zostaje opcjonalna ścieżka tematyczna pod nazwą AKTYWNE ZDROWIE. Pula na ścieżkę tematyczną wynosi 22 000,00 zł., na pozostałe projekty 33 000,00 zł. z zastrzeżeniem, że pula środków na ścieżki tematyczne może ulec zmniejszeniu, w przypadku braku zainteresowania wnioskodawców, lub słabej jakości wniosków, składanych w ramach ścieżek tematycznych.
Projekty składane w ramach ścieżki tematycznej AKTYWNE ZDROWIE powinny zawierać jasną informację, że skierowane są do działań w tym obszarze.

W ramach ŚCIEŻKI TEMATYCZNEJ PN. AKTYWNE ZDROWIE, oczekujemy na projekty:

 • upowszechniające aktywność fizyczną w małych środowiskach, w formach które mają kształtować potrzebę ruchu, kontaktu z przyrodą,
 • wykorzystujące do aktywności infrastrukturę społeczną, taką jak trasy spacerowe, szlaki rowerowe, ścieżki zdrowia, siłownie zewnętrzne, plac zabaw, boiska, miejsca utworzone w ramach różnych projektów w tym w ramach wcześniejszych edycji „Działaj Lokalnie”,
 • upowszechniające aktywność rodzinną – wspólne gry i zabawy, służące budowaniu kondycji i poprawie stanu zdrowia młodszych i starszych,
 • upowszechniające aktywność i profilaktykę zdrowotną seniorów.
  Ścieżka tematyczna nie dotyczy sportu kwalifikowanego, działalności sekcji sportowych, współzawodnictwa ligowego….itp.

CHCEMY URUCHOMIĆ W NAS POTRZEBĘ RUCHU I AKTYWNOŚCI DLA ZDROWIA!

Konkurs adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i  Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL*

* Inicjatywa „Działaj Lokalnie" to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, II, Roz 2, Art. 19a-19h) forma dofinansowania projektów w ramach programu „Działaj Lokalnie", realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna, czyli nigdzie nie zarejestrowana grupa co najmniej trzech osób, z gminy objętej konkursem Działaj Lokalnie ma możliwość porozumienia się z działającą na jej terenie instytucją lub organizacją i za jej pośrednictwem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, w której takie rozwiązanie nie jest możliwe, grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie może złożyć wniosek bezpośrednio do ODL – na tym właśnie polega oferta Inicjatywy DL. W przypadku przyznania dofinansowania przez Komisję Grantową Konkursu, projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizatora), natomiast środki przyznane w ramach grantu DL są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy „Działaj Lokalnie" ODL nie przekazuje Realizatorowi projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizatorzy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań realizatorów projektu i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.

Działania muszą być planowane na okres nie krótszy niż 3 miesiące a nie dłuższy niż 6 miesięcy. Harmonogram konkursu powinien być zaplanowany w okresie: nie wcześniej niż  15 maja 2016 r.  i nie później niż do 31 grudnia 2016 r.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków programu Działaj Lokalnie IX to 6.000,00 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25 % wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów". Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie ODL:
Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
tel./fax. 89 616 00 58
e-mail: waminskizakatek@wp.pl

Galeria:

Pliki do pobrania: