Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na sesję absolutoryjną!

28.06.2021

Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dywity za 2020 rok, wotum zaufania i absolutorium dla wójta za 2020 rok, przejęcie pasa drogowego drogi Dywity-Brąswałd w związku z planowaną budową ścieżki pieszo-rowerowej – to tylko część spraw jakimi zajmą się radni podczas 29. Sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w środę 30 czerwca o godz. 12:00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy do oglądania transmisji obrad pod linkiem: https://esesja.tv/transmisj.../277/rada-gminy-w-dywitach.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Dywity.
3. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dywity za 2020 rok.
a. Głos radnych
b. Głos mieszkańców
5. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dywity wotum zaufania.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dywitach za 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za rok 2020.
8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dywity za 2020 rok.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2021 – 2028.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2021 r.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Olsztyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi powiatowej nr 1501N w związku z planowaną budową ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Dywity - Brąswałd w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity - IV etap- Zadanie 1 - Budowa ciągu pieszo- rowerowego Dywity - Brąswałd".
12. Uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Dywity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznej szkole podstawowej prowadzonej na terenie Gminy Dywity przez inną niż Gmina Dywity osobę prawną w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
14. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dywity, w roku szkolnym 2021/2022
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w 2021 roku.
16. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na wydzielonej części działki Jeziora Wadąg-Gmina Barczewo (dz. nr 763 obręb Barczewko), z dostępem w miejscowości Słupy - Gmina Dywity (dz. nr 1/4 obręb Myki) w sezonie kąpielowym w 2021 roku.
17. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dywity.
19. Uchwała w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.
20. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bukwałd, gm. Dywity.
21. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Spręcowo, gm. Dywity.
22. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Dywity nad jeziorem Dywity.
23. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kieźliny, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Wadąg.
24. Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ługwałd.
25. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Myki.
26. Sprawy różne, interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
27. Zamknięcie obrad.

Galeria: