Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Zapraszamy na XIII sesję Rady Gminy Dywity

26.11.2019

Postulaty dzieci ze szkół podstawowych, uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity, pomoc finansowa dla Powiatu Olsztyńskiego, strażaków i policji, czy zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła – to tylko część spraw, którymi zajmą się radni podczas XIII sesji Rady Gminy Dywity, która odbędzie się w czwartek 28 listopada o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Dywity. Pełny porządek obrad znajduje się w rozwinięciu informacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Dywity.
 3. Postulaty dzieci ze szkół podstawowych gminy Dywity w ramach obchodów 30-tej rocznicy Konwencji o prawach dziecka.
 4. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dywity na lata 2019 – 2026.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany w budżecie Gminy Dywity na 2019 r.
 8. Uchwała o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny, gmina Dywity.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny, gmina Dywity.
 10. Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity (16 uwag rozpatrywane będą jako odrębne uchwały).
 11. Uchwała w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity.
 12. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Dywity w obrębach geodezyjnych Dywity i Ługwałd.
 13. Uchwała o rozpatrzeniu petycji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Tuławki.
 14. Zmieniająca Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość
  i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz niektórych nauczycieli przedszkoli zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity.
 16. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.
 17. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Policji
  w Olsztynie.
 18. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Dywity do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 20. Przedstawienie wyników analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2018r.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad.

Galeria: