Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Stanowisko Gminy Dywity wobec oświadczenia GDDKiA w Olsztynie w sprawie zamknięcia zjazdu z DK51 do Osiedla Royal i Gminnej Strefy Przedsiębiorczości

28.10.2019

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Gminy Dywity do opublikowanego 21 października na oficjalnej stronie GDDKiA w Olsztynie oświadczenia w sprawie zamknięcia zjazdu z DK51 do Osiedla Royal i Gminnej Strefy Przedsiębiorczości  (https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/35468/Gmina-nie-respektuje-przepisow-o-drogach-publicznych-Stanowcza-reakcja-GDDKiA) oraz spotkania w dniu 25 października wójta Daniela Zadwornego z Mirosławem Nicewiczem, dyrektorem GDDKiA w Olsztynie oraz Jarosławem Berą, zastępcą dyrektora GDDKiA w Olsztynie w siedzibie drogowców w Olsztynie. Pełna treść stanowiska Gminy Dywity znajduje się w rozwinięciu informacji.

W nawiązaniu do opublikowanego 21 października na oficjalnej stronie GDDKiA w Olsztynie oświadczenia w sprawie zamknięcia zjazdu z DK51 do Osiedla Royal i Gminnej Strefy Przedsiębiorczości  (https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/35468/Gmina-nie-respektuje-przepisow-o-drogach-publicznych-Stanowcza-reakcja-GDDKiA) oraz spotkania w dniu 25 października wójta Daniela Zadwornego z Mirosławem Nicewiczem, dyrektorem GDDKiA w Olsztynie oraz Jarosławem Berą, zastępcą dyrektora GDDKiA w Olsztynie w siedzibie drogowców w Olsztynie, informujemy:

 1. Brak jest uzasadnienia faktycznego zamknięcia zjazdu z DK51 do Osiedla Royal i Gminnej Strefy Przedsiębiorczości! Zamknięty przez GDDKiA o. w Olsztynie zjazd z DK51 nie był powodem wypadków ani kolizji drogowych, na co są twarde dowody w postaci danych z policji, które są w naszym posiadaniu. Tłumaczenie zamknięcia zjazdu względami pogorszenia bezpieczeństwa użytkowników nie ma zatem uzasadnienia.
 2. Natomiast skierowanie całego ruchu (w tym również ruchu ciężkiego) z obszarów Osiedla Royal i Gminnej Strefy Przedsiębiorczości przez centrum wsi Dywity, ulicę Spółdzielczą i skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy  w Dywitach pogarsza znacząco bezpieczeństwo użytkowników zarówno drogi krajowej, jak mieszkańców Gminy Dywity korzystających z włączenia się do DK51 poprzez ul. Spółdzielczą i skrzyżowanie przy UG Dywity. Dlatego nie ma zgody na bezrefleksyjne stosowanie przepisów przez GDDKiA w Olsztynie, powodujące pogorszenie warunków bezpieczeństwa dla użytkowników dróg w obrębie miejscowości Dywity,
 3. Skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Dywity jest miejscem trudnym i niebezpiecznym, w którym miało miejsce wiele kolizji drogowych (wielokrotnie zgłaszano to miejsce do Krajowej Mapy  Zagrożeń Bezpieczeństwa),
 4. Kolejna nieścisłość w oświadczeniu GDDKiA w Olsztynie! Zamknięcie przez GDDKiA o.
  w Olsztynie dojazdu do Gminnej Strefy Przedsiębiorczości nie wynika, jak to twierdzą drogowcy,  z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała XIV/83/11 z dnia 30.11.2011 r.), przyjętego przez Gminę Dywity w 2011 roku. Teren zamkniętego zjazdu znajduje się bowiem poza obszarem uchwalonego planu miejscowego, stąd zapisy o jego zamknięciu nie mogły znaleźć się w jego treści.
 5. Wątpliwości Gminy Dywity budzi to, czy zarządca drogi krajowej nr 51 zastosował właściwą formę prawną na zamknięcie zjazdu (brak decyzji administracyjnej!) W naszej opinii wydanie decyzji administracyjnej pozwoliłoby Gminie na odwołanie się od decyzji do organu wyższej instancji.  
 6. Ustalenia ze spotkania z listopada 2016 r. między lokalnym samorządem a przedstawicielami GDDKiA o. w Olsztynie, na które powołują się drogowcy, dotyczyły zobowiązania się Gminy Dywity do wybudowania drogi dojazdowej do Gminnej Strefy Przedsiębiorczości od strony ul. Spółdzielczej w Dywitach. To zobowiązanie zostało dotrzymane. Samorząd Gminy Dywity zakończył tę inwestycję w roku 2019, wydatkując na ten cel 3,6 mln zł. Niestety w tym czasie GDDKiA o. w Olsztynie nie zrobiła nic co mogłoby polepszyć rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze. Jedynie w ramach swojej aktywności w piątek 18 października br.  w godzinach przedpołudniowych zarządca drogi zamknął dojazd na drogę krajową nr 51 w bezpośrednim sąsiedztwie Dywit (km 80+650). Choć już rok temu sygnalizowaliśmy w pierwszym piśmie, a następnie w kilku kolejnych, że jest to rozwiązanie niewystarczające. Wnioskowaliśmy do GDDKiA w Olsztynie o wspólne wypracowanie włączenie nowej drogi gminnej wybudowanej w Strefie do DK51, jako uzupełnienia ustaleń komunikacyjnych obowiązującego planu miejscowego. Niestety, ale GDDKiA w Olsztynie ani razu nie odniosła się do naszej propozycji.  
 7. Zamknięty zjazd z DK51 istniał w tym miejscu od kilkudziesięciu lat, zanim jeszcze powstała zabudowa Osiedla Royal i Gminna Strefa Przedsiębiorczości.
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29), które mówi o odstępach między skrzyżowaniami na  drogach klasy GP w terenie zabudowanym i niezabudowanym, i na które powołuje się GDDKiA w Olsztynie, nie ma zastosowania w sprawie zamkniętego zjazdu z DK51, bo dotyczy budowy nowych dróg lub przebudowy istniejących dróg, co nie ma miejsca w przedmiotowej sytuacji!
 9. GDDKiA w Olsztynie w sposób sztuczny i nie mający odniesienia w faktach materialnych zawyża klasę drogi DK51 w obrębie Dywit do drogi klasy GP, co nie ma miejsca w tym przypadku.
 10. Cieszy deklaracja dyrekcji GDDKiA w Olsztynie, która padła podczas spotkania z wójtem Danielem Zadwornym w piątek 25 października o szybkim procedowaniu i uzgadnianiu planów miejscowych, które będzie wykonywać Gmina i które kompleksowo pozwolą wypracować rozwiązania komunikacyjne dla perspektywicznych terenów wzdłuż DK51 od Dywit do Ługwałdu. Jednak takie opracowania pozwolą usprawnić komunikację wzdłuż DK51 w kilkuletniej przyszłości, a dla przedsiębiorców i mieszkańców Osiedla Royal potrzebne są rozwiązania w trybie pilnym, natychmiastowym, bo obecna sytuacja z zamkniętym zjazdem jest nie do przyjęcia.
 11. GDDKiA w Olsztynie podczas spotkania w dniu 25 października nie zgodziła się na naszą propozycję rozwiązania przejściowego, czyli odblokowanie zjazdu lub włączenie wybudowanej drogi gminnej do DK51 w trybie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (w skrócie decyzja ZRID) lub decyzji o ustanowieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a Gmina w tym czasie w trybie pilnym przystępuje do opracowywania placów miejscowych dla obszarów wzdłuż DK51.
 12. Należy pamiętać, że wszczęty przez decyzję GDDKiA w Olsztynie o zamknięciu zjazdu z DK51 spór nie wypracowuje żadnej wartości dodanej. Taką wartość wypracowują przedsiębiorcy funkcjonujący w Gminnej Strefie Przedsiębiorczości. Administracja rządowa powinna o tym wiedzieć, a jeśli tego nie zauważa, to nie powinna być administracją, bo nie służy ludziom, tylko im przeszkadza.