Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży na rok szkolny 2019/20

19.07.2019

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów, uczniowie i absolwenci szkół średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 24 roku życia i są mieszkańcami Gminy Dywity mogą się ubiegać o stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne z Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej". Wnioski przyjmowane będą w terminie od 12 sierpnia do 5 września 2019r., w godz. 10:30 – 14:30. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego przeznaczył 48 tys. zł na wsparcie finansowe najzdolniejszej młodzieży w roku szkolno-akademickim 2019-2020. Więcej o kryteriach i szczegółach programu można przeczytać w rozwinięciu informacji, a formularze wniosków są dostępne pod linkiem: www.powiat-olsztynski.pl/wp-content/uploads/2019/07/WNIOSEK-O-STYPENDIUM-FZO.pdf

  • Kryteria i daty składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2019/2020.

Dokumenty można składać w terminie od 12 sierpnia do 5 września 2019 roku.
W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku  w godzinach 10.30 -14.30.

  • Wnioski:

Wzory wniosków do druku są dostępne na stronie internetowej Powiatu Olsztyńskiego i facebooku Fundacji - https://www.facebook.com/fundacjafzo.

Link do wniosku - http://www.powiat-olsztynski.pl/wp-content/uploads/2019/07/WNIOSEK-O-STYPENDIUM-FZO.pdf

Wzór wniosku można też odebrać w siedzibie Fundacji – pok. 219 w budynku Starostwa. 
Wypełnione wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, absolwenci i uczniowie szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 24. roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn).

Można starać się o stypendium naukowe, sportowe lub artystyczne. 

Podstawowy warunek do złożenia wniosku o stypendium naukowe:
- Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych – średnia ocen nie mniejsza niż 5,00 na świadectwie;

- Absolwenci i uczniowie szkół średnich – średnia ocen nie mniejsza niż 4,60 na świadectwie,

- Studenci – średnia ocen 4,30 wynikająca z zaświadczenia z uczelni.

Dodatkowe warunki złożenia wniosku:

  • W zależności od wyboru stypendium kandydaci na stypendystów składają odpowiednią dokumentację potwierdzającą ich osiągnięcia w dziedzinie nauki (stypendium naukowe), sportu (stypendium sportowe) lub sztuki (stypendium artystyczne).
  • Wskazane jest poinformowanie we wniosku o działalności społecznej i innych rodzajach aktywności zwiększających zasadność przyznania stypendium.
  • Kompletność wniosku:

Wniosek składa się z trzech elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. 

Średnia ocen winna być udokumentowana kopią świadectwa potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczeniem z uczelni. Szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe winny być udokumentowane (kopie wraz z oryginałami do wglądu). Przy składaniu kompletnego wniosku wszelkie dokumenty można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów składają dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich składają dokument potwierdzający przyjęcie na studia. 

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji  (tel. 89 521 05 69).

Uwaga. FZO zastrzega sobie możliwość modyfikacji zasad przyznawania stypendiów – również

w zależności od liczby złożonych wniosków oraz zaangażowania poszczególnych gmin powiatu olsztyńskiego.

Opracowała:  Joanna Rogowska-Prokorym – koordynator Fundacji