Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Otwarty Konkurs Ofert na działania z zakresu kultury, edukacji i ekologii

07.02.2019

Dokładnie 150 tysięcy złotych jest w puli konkursowej dla organizacji pozarządowych, które chcą realizować działania z takich dziedzin, jak kultura, sztuka, edukacja, ekologia i wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wójt Gminy Dywity ogłosił Otwarty Konkurs Ofert dla NGO’s. Oferty można składać do 27 lutego. Ogłoszenie, regulamin i załączniki znajdują się w rozwinięciu informacji. Zachęcamy do udziału!

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 11 ust.1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U z 2016 r. poz1817 j.t., ze zm.) oraz  uchwały Nr IV/31/19 Rady Gminy Dywity z dnia 16.01.2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Wójt Gminy Dywity
ogłasza

  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie:

1)   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

- wspieranie realizacji zadań:
a) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie działalności na rzecz eduacji kulturalnej;
b) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 30 000,00
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 35 000,00

- powierzenie realizacji zadań:
a)  prowadzenie Izby Pamięci Marii Zientary –Malewskiej w Brąswałdzie; (załącznik nr 2.)
b) prowadzenie zajęć tańca ludowego i orkiestry z zespołem „Spręcowia” w Spręcowie; (załącznik nr 3.)

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 20 000,00
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018: 10 000,00

2) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
a) tworzenie funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży;
b) organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich Gminy Dywity;
c) organizacja wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji;
d) edukacja społeczeństwa Gminy Dywity z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
e) edukacja zdrowotna wśród dzieci i młodzieży;
f)„Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 50 000,00zł
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018 – 50 000,00

3) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
a) organizacja na terenie Gminy Dywity zajęć dla seniorów; integracja międzypokoleniowa;

  1. organizacja działań wspierających rodzinę;
  2. organizacja działań wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny;

      d )„Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 35 000,00zł
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018 - 30 000,00zł

- powierzenie realizacji zadań:
a) organizacja forum osób niepełnosprawnych i ich rodzin; (załącznik nr 4.)

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego – 5 000,00zł
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018 - 0,00zł

4) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
a)   nowatorskie zajęcia łączące edukację przyrodniczą z terapią poprzez kontakt ze  zwierzętami ;
b) edukacyjno – informacyjne działania ekologiczne;
c) „Promesa Dywicka” - wsparcie organizacji poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów  finansowanych z funduszy zewnętrznych;

Wysokość środków na zrealizowanie zadania publicznego    – 10 000,00zł
Kwota dofinansowania zadań tego samego rodzaju w roku 2018 - 10 000,00zł

Załącznik nr 1. - regulamin na wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego

Termin realizacji zadań: rok 2019.

Termin i miejsce składania ofert: 21 dni od dnia 07.02.2019r. - daty ogłoszenia konkursu na gminnej stronie BIP -  do dnia 27.02.2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy  Dywity,               ul. Olsztyńska 32,   11-001 Dywity.

Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadań oraz termin, tryb i kryteria wyboru ofert określa Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie oraz powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dywity w roku 2019, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne  oraz www.gminadywity.pl  zakładka: informator - organizacje pozarządowe.

Druki ofert można pobierać drogą elektroniczną ze strony gminnego Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.ugdywity.pl zakładka: Stowarzyszenia i związki gminne oraz  www.gminadywity.pl  zakładka: informator - organizacje pozarządowe. 

 

Wójt Gminy Dywity
Daniel Zadworny

                                                                                                        

Galeria:

Pliki do pobrania: