Przejdź do treści

O Gminie

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna – stolicy Warmii i Mazur – Gmina Dywity zajmuje obszar 161 km2 i zamieszkuje ją ponad 11 tys. osób. Czyste powietrze, zachwycający krajobraz, cisza i spokój, a przy tym dobre skomunikowanie z administracyjnym centrum województwa warmińsko-mazurskiego to główne zalety tego miejsca.

Czytaj więcej

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego ma 2018 rok

30.11.2017

Wójt Gminy Dywity ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dywity oraz zaprasza do składania ofert. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania to  628.715,52 zł. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017r.

 1. Rodzaj zadania
 1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
 2. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Dywity, na warunkach takich, jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dywity.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. 2018 rok: 628.715,52 zł
 2. Zasady przyznawania dotacji.
 3. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Dywity wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dywity.
 4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w punkcie VI ogłoszenia.
 5. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty:
 1. spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Dywity dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dywity;
 2. będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Radę Gminy Dywity na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty;
 3. będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
 4. zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
 5. zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;
 6. stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty.
 1. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr XX/137/16 Rady Gminy Dywity z dnia 28.06.2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dywity niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 2. Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie wynosić 100% wysokości wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Dywity, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Dywity, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Dywity.
 3. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy przedszkola w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za grudzień jest przekazywana w terminie do dnia 15 grudnia.
 4. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
 1. Terminy i warunki realizacji zadania.
 1. Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.
 2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Dywity
 3. W przypadku gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola będzie niższa od deklarowanej w ofercie, osoba prowadząca przedszkole nie może odmówić przyjęcia dzieci do placówki.
 4. W przypadku gdy liczba dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola będzie wyższa od deklarowanej w ofercie, osoba prowadząca przedszkole może wyrazić zgodę na przyjęcie wszystkich dzieci, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Dywity, lub odmówić przyjęcia tej liczbie dzieci, która przewyższa deklarowaną liczbę w ofercie.
 5. O kolejności przyjęcia dzieci do przedszkola decyduje łączna liczba punktów uzyskanych podczas rekrutacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty.
 6. Podmiot, realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert, musi zapewnić następujące standardy wychowania przedszkolnego, obowiązujące w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity:
 1. zapewnić możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 6:30 do 16:30;
 2. realizować nieodpłatnie podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie;
 3. prowadzić zajęcia wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej polegające na realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz rozwijających aktywność indywidualną i społeczną dzieci;
 4. pobierać opłaty oraz stosować zasady zwrotów za nieobecność dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą nr XLII/299/14 Rady Gminy Dywity z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Dywity;
 5. zapewnić wychowankom korzystanie z czterech posiłków tj.: śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku;
 6. uzgodnić stawkę żywieniową z Wójtem Gminy Dywity.
 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2017r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity (liczy się data wpływu do urzędu).
 2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Dywity”.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie.
 1. Wymagane dokumenty.
 1. Obligatoryjnie należy złożyć:
 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez organ prowadzący;
 3. zobowiązanie, o którym mowa w art. 90 ust. 1e ustawy o systemie oświaty – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 1. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw.
 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
 1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w Uchwale Nr XXII/151/16 Rady Gminy Dywity z dnia 15.09.2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 29.12.2017r.
 3. Wynik otwartego konkursu ofert zostanie podany do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
 1. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty.

Koszt realizacji zadania w roku 2016 wyniósł 100.225,92 zł, w roku 2017: 662.874,42 zł.

                                                                                                                     

                                                                                                                      Wójt Gminy Dywity

    (-) Jacek Szydło

Pliki do pobrania: